Snabbguide för handledare

Målgrupp

En grupp
Det är skillnad på att möta en liten grupp jämfört med en större. En liten grupp (upp till ca 5 personer) kan tilltalas mer personligt. Lär dig gärna namnen och använd personligt tilltal. En större grupp behandlas mer kollektivt. Placera dig nära gruppen så att allt hör och ser dig. Ställ gärna frågor, men var beredd på att hjälpa till med svaren.

En person
Ska du ta emot endast en person bör du inleda med ett mer personligt samtal. Låt personen presentera sig och avsikten med praktiken. Presentera dig själv med din yrkesroll, din arbetsplats och något om dig själv.

Grundskolan

Förskoleklass – åk 6
Var noga med att uppfatta åldern och vilken ort eleverna kommer ifrån. Mindre barn hör, ser och registrerar det som syns och finns runt omkring. De är ofta frågvisa och tar till sig dina svar. Du har ett unikt tillfälle att ” så ett framtidsfrö”.

Åk 7-9
Kanske den svåraste åldersgruppen – i synnerhet om det är en större grupp. Förbered dig väl. Dessa unga ska inom något år välja gymnasieutbildning. Gör ditt yrkesområde intressant. Prata med klassens lärare, så du känner dig säker på syftet med besöket. Ställ dig frågan: Vad vill du att eleverna ska komma ihåg efter besöket hos dig?

Gymnasiet

Ta alltid reda på vilket utbildningsprogram eleverna kommer ifrån och syftet med besöket.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
APL är ett utbildningsinslag och ska bedömas tillsammans med ansvarig lärare. Se till att du får kursplan och annan information från skolan. Under en APL-period har handledaren en lärarroll.

Gymnasial lärling
En lärlingsutbildning är en gymnasieutbildning där yrkesdelen genomförs i arbetslivet. Kontrakt och studieplaner skrivs tillsammans med skolan. Som handledare är du både lärare och mentor.

Introduktionsprogrammet
Elever inom introduktionsprogrammet är ännu inte behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. De kan ha olika förkunskaper och förutsättningar. Ta noga reda på vad som gäller just den elev du ska träffa. Här kan din roll som handledare variera. Många elever inom detta program gör sig anställningsbara under sin gymnasietid. Du som handledare kan för eleven bli en god förebild och visa vägen till arbetslivet.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är ett examensarbete och ingår i utbildningen. Det ska ha koppling till det program som eleven går. Gymnasiearbetet kan även ha koppling till arbetslivet och vara ett tillfälle där handledaren kan introducera ett yrkesområde. Arbetet sker på skolan, men eleven behöver kontakt med arbetsplatsen och handledaren.

Vuxenutbildning

Åldern är från 20 år och uppåt. Ta reda varifrån gruppen / personen kommer. Det är stor skillnad på att handleda en ungdom som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och som kanske har många misslyckanden bakom sig, jämfört med en som gör sina första möten med arbetslivet.

När det gäller…

 • ungdomar är det bra att veta syftet med praktiken och lite om deras bakgrund.
 • invandrare är det viktigt att tänka på att använda ett enkelt språk.
 • funktionshindrade är det viktigt att i förväg tänka på att tillgängligheten på arbetsplatsen.

Eftergymnasiala utbildningar
Yrkesinriktade utbildningar har ofta längre utbildningsinslag i arbetslivet. Det kan gälla yrkeshögskola, yrkesvux, universitet och högskola eller folkhögskola. Som handledare är du både lärare och mentor. Perioden planeras i samarbete med utbildningssamordnaren.

 Vilken handledarroll är lämplig?

 • Guiden orienterar om arbetsplatsen och olika arbetsroller.
  Här gäller det att visa upp både bredd och djup inom arbetsplatsen. Vilka kunskaper behövs för de olika arbetsuppgifterna? Arbetsplatsens “kunder” och samarbetspartners. Hur är organisationen? Låt personen / gruppen hälsa på och tala med olika anställda. Gör gärna ett schema så hela arbetsplatsen visas om det gäller en längre period.
 • Läraren utbildar inom ett visst område (ex. APL)
  Alla utbildningsinslag är lärande i arbetslivet. Ofta gäller det kunskapsområden, där skolan inte kan lära ut motsvarande. Som handledare ska du alltid få information om vad som gäller och du ska ha en personkontakt på skolan.
 • Mentorn utvecklar och vägleder en individ inom sitt område.
  Många både unga och äldre har idag svårt att hitta sin väg ut i arbetslivet. Ta på något sätt reda på vad personen vill och kan. Som mentor ska du vägleda en individ inom ditt område. Det kan ibland ta tid att få en god kontakt, men det kan vara detta tillfälle som påverkar framtiden för just denna person.

Tänk på

Introduktionen, bemötandet och informationen
Det är en fördel om varje arbetsplats har ett färdigt program som tar upp den information som arbetsplatsen vill ge. Bestäm även vad arbetsplatsen vill visa och vad som går att göra vid studiebesök och olika former av praktik.

Din roll som handledare
Ta i förväg reda på vad som förväntas av dig både från besökaren och från din arbetsgivare. Det är du, med dina kunskaper och erfarenheter, som ska ge innehåll och mening med praktiken.

Ansvarsfrågor
När det gäller juridik, ekonomi och försäkringar ska allt vara klart före praktikperioden. Den som skickar praktikanten och den mottagande arbetsplatsen ska vara ense i frågorna.

Information
Som handledare ska du alltid få information om kopplingen till utbildning eller syfte med praktiken.

Kunskap om målgruppen

 • Hur är barn och ungdomar idag?
  Dagens barn och ungdomar upplevs annorlunda jämfört med gångna tider. Som handledare kan det vara en styrka att känna till lite om den värld som omger de unga idag.
 • Vad vet du om aktuell vuxengrupp?
  För att få ett bra möte med vuxna gäller det att ta reda på var de “står”. Be alltid om information före besöket. Börja gärna med att be deltagarna presentera sig med bakgrund, intressen m.m.