Skötselråd för enskilda avlopp

Det är viktigt att du sköter din avloppsanläggning och kontrollerar den med jämna mellanrum. Detta för att försäkra dig om bästa möjliga renings effekt och så lång livslängd som möjligt. Dålig skötsel kan leda till negativ miljöpåverkan och att din anläggning slutar fungera.

Det är du själv, som är ägare till ett enskilt avlopp, som är skyldig att hämta in de kunskaper som du behöver för att sköta just din anläggning. Olika reningstekniker har olika skötsel- och kontrollbehov. Nedan hittar du några tips på vad du bör tänka på för de vanligaste typerna av avloppsanläggningar.

Var rädd om bakterierna!

Reningen i en markbädd eller infiltration sker huvudsakligen med hjälp av marklevande bakterier. Därför är det viktigt att du inte tillför anläggningen ämnen som kan skada dessa bakterier. Det kan till exempel vara starka kemikalier, läkemedel och vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

Fosfor

Undvik fosfathaltiga tvätt-, disk- och rengöringsmedel och var noga med att dosera rätt. Fosfor är det ämne som påverkar våra vattendrag mest negativt genom övergödning.

Slamavskiljare

Trekammarbrunnen/slamavskiljaren ska normalt tömmas varje år för permanentbostäder och vartannat år för fritidshus. Tömningen ska ske genom kommunen. Efter tömning ska man fylla slamavskiljaren med vatten, vilket ska ske i omvänd ordning det vill säga tredje, andra och sist första kammaren.

Kontrollera att:

 • vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsröret. Om vattennivån ligger under utloppsröret finns det sannolikt en läcka som du måste täta. Om vattennivån ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.
 • locket är helt och ligger ordentligt på.
 • flytslammet inte har blivit så tjockt att det växer över inloppet eller att inkommande vatten samlas ovanpå.
 • det inte finns något slam i sista kammaren. Annars bör slammet flyttas över till första kammaren, för att inte riskera igensättning av efterföljande delar, i väntan på extra slamtömning.
 • T-röret ska vara väl synligt vid utloppet.
 • att eventuellt slamflyktsfilter är rent och helt. Detta kan du behöva rengöra ibland.
 • slambilen kan ta sig fram till brunnen och att lås och skruvar som kan finnas på locket är öppningsbara.

Fördelningsbrunn

Kontrollera att:

 • lika mycket vatten fördelas till alla spridningsledningar. Överbelastning av en del av anläggningen ger sämre rening och förkortar anläggningens livslängd. Cirka 4-6 månader efter att en ny anläggning tagits i bruk ska spjällen i fördelningsbrunnen alltid kontrolleras. På grund av sättningar i marken kan man behöva göra en justering för att få jämt flöde till spridarrören. Om du är osäker kan du kontakta din entreprenör för hjälp.
 • det inte finns slam eller beläggningar i brunnen. Eventuellt slam och beläggning måste samlas upp och brunnen spolas ren. Annars kan bädden snabbt sätta igen vilket förstör bädden och reningen upphör.
 • vattennivån inte ligger över utloppsrören. Då fungerar inte bädden och du måste vidta åtgärder snarast. Ta kontakt med sakkunnig!

Luftningsrör

Kontrollera att:

 • luftningsrören är försedda med huv så det inte kommer ner löv, snö, skräp med mera.
 • luftningsrören inte innehåller jord, slam eller liknande. I så fall måste du spola rören.
 • det inte står vatten i spridningsledningarna under en längre tid. Detta kan du göra genom att föra ner en mätsticka i luftningsrören.

Vatten i spridningsledaren kan bero på:

 • högt grundvatten. Mät igen när grundvattnet sjunkit, eventuellt kan dränering bli nödvändig.
 • för hög belastning. Minska belastningen eller bygg ut anläggningen.
 • igensatta hål i spridningsledningarna. Det kan hjälpa att försöka spola ledningarna via luftningsrören.
 • markförhållanden som inte är lämpliga för infiltration.

Pumpbrunn

Kontrollera att:

 • eventuellt larm fungerar.
 • det inte finns slam eller beläggningar i brunnen eller på pumpen. Eventuellt slam och beläggning måste samlas upp och brunnen spolas ren, annars finns risk för att pumpen havererar.

Tänk på!

Marken ovanför spridningsledningarna, kompaktfiltren, eller motsvarande, ska vara så orörd som möjligt och får absolut inte belastas av fordon eller betande djur. Den bör inte heller vara bevuxen av stora buskar eller träd vars rötter kan skada anläggningen. Det är dock fördelaktigt om man besår marken med gräs och örter.

Stora badkar eller jacuzzis måste du tömma sakta eller i omgångar för att det stora flödet inte ska ge omröring i brunnen och bidra till slamflykt.