Skolskjutsar för grundskola och gymnasium

elever kliver på en bussFoto: Örjan Karlsson

Informationen uppdateras löpande allt eftersom skolskjutsplaneringen blir klar inför läsåret 2021-2022.

Kommunen ordnar gratis skolskjuts för elever i grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.
Gymnasieelever får busskort för Kalmar Länstrafik (KLT) om avståndet mellan hemmet och skolan är mer än 6 km.


Tidtabeller för grundskolans skolskjutsar
Tiderna kan ändras, så håll dig uppdaterad inför skolstart och under läsåret.

Allmän linjetrafik (Kalmar Länstrafik) ska användas om det är möjligt.
KLT-turer Albäcksskolan Hultsfred fr.o.m. 24 augusti 2021.

Eleven får skolskjuts enbart i samband med skolans start- och sluttider. Barn som är på fritids före och/eller efter skoldagen beviljas inte skolskjuts enligt dessa tider. Fritids är en omsorgsform och föräldrar ansvarar för att barnen kommer dit och hem.

Delad vårdnad

Föräldrar som delar vårdnaden – och någon av bostadsadresserna uppfyller kraven för rätt till skolskjuts –  ska ansöka om skolskjuts för sitt barn. Ny ansökan skickas in för varje nytt läsår.

Avståndsregler för grundskolan

Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara

  • minst 3 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
  • minst 4 km för elev i årskurs 4-9

Hemmet är lika med folkbokföringsadressen. Skolan är den skola eleven är hänvisad till utifrån den adressen.

Busskort för grundskolelever och gymnasieelever

Både grundskolelever och gymnasieelever får busskort genom skolan.
Elev som glömmer busskortet hemma får åka med på morgonen, men ska under dagen vända sig till skolans expedition eller sin mentor.
Elev som tappat bort sitt busskort kontaktar expeditionen eller sin mentor.

Gymnasieelever är berättigade till busskort för Kalmar Länstrafik (KLT) om avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan överstiger 6 km.

En morgon- och en eftermiddagstur går via Hagadal. Övriga busstider – se www.klt.se

Vissa elever, som har svårt att använda kollektivtrafiken, kan ansöka om ekonomiskt ersättning för så kallad självskjuts. Blankett finns på gymnasiet.

Säkerhet för alla

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen på ett betryggande sätt. Vid av- och påstigning samt under resan gäller chaufförens anvisningar. Alla bussar och taxibilar är utrustade med säkerhetsbälten och dessa ska – utan uppmaning – användas under färd.