Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-20 13:45

Schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket är snart klar

Grävning av provtagningsgroparCirka 300 gropar kommer att grävas under provtagningarna.

I januari drog saneringen av det före detta impregneringsverket på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred igång. Schaktsaneringen av förorenad jord sedan impregneringsverksamhetstiden på fastigheten är klar till semestern. Efter semestern kommer en mindre sanering av Husbyggaren 5 göras då förorening från impregneringsverket påträffats på en del av den fastigheten också. Återställningen av området påbörjas innan semestern men avslutas först efter semestern. Återställningen görs genom att jord omfördelas inom fastigheten så att markytan blir jämn men något lägre (ca 0,5 meter) än i dag. Marken kommer täckas med bark och träflis som en förberedelse för framtida trädplantering.

Saneringsarbetet inklusive återställningsarbeten beräknas hålla på till september. Cirka 35 000 kubikmeter förorenad jord kommer då ha schaktats bort och stora delar av fastigheten har då fått en ny något lägre marknivå. Genom sänkningen av marknivån har väldigt många lastbilstransporter genom Hultsfred sparats.

Under saneringsarbetet har kontroller genomförts för att säkerställa att föroreningshalten i jorden som lämnas kvar understiger de saneringsmål som beslutats av myndigheterna. Resultaten från provtagningarna och kontrollerna har visat på ett saneringsbehov på Husbyggaren 5 och även inom Husbyggaren 6 har volymen omhändertagen jord ökat lite i förhållande till ursprunglig bedömning.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, som är huvudman för saneringsprojektet, har handlat upp leverantörer för schaktentreprenaden liksom en organisation för byggledning och miljökontroll.
Parallellt med denna sanering undersöker också SGU en djupare förorening av kreosot på området. Denna undersökning kommer att pågå under hela 2020. Området ägs av Södra som står för halva kostnaden av saneringen och resten bekostas av statligt bidrag från Naturvårdsverket. Det statliga bidraget vidareförmedlas till projektet av Länsstyrelsen Kalmar län. Eftersom impregneringsverksamheten på området inleddes redan på 1940-talet, innan Sverige hade en miljölagstiftning, har Södra inte ett fullt ekonomiskt ansvar för saneringen. Länsstyrelsen Kalmar län är tillsynsmyndighet för projektet.