Coronapandemin – detta gäller just nu

Information covid-19

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Råd och rekommendationer

Att vaccinera sig i enlighet med rekommendationerna är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 50 år och äldre samt personer i riskgrupp vaccinerar sig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vård och omsorg

För att skydda de äldre och mest sårbara finns förebyggande åtgärder kvar för att minska smittspridningen inom vård och omsorg. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig. Smittspårning sker efter individuell bedömning och utifrån smittämne i samråd med Vårdhygieniska enheten.

  • Brukare inom kommunal vård och omsorg med symtom provtas avseende covid-19 och influensa i samråd med patientansvarig läkare.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra, 1 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

Att tänka på vid besök på vård och omsorgsboende

För att din närstående ska kunna ta emot besök på ett tryggt sätt vill vi att du:

  • Håller god handhygien
  • Håller ett omtänksamt avstånd
  • Inte kommer på besök om du har förkylningssymtom
  • Använder handsprit vid ditt besök

Har du frågor är du välkommen att ringa det boende där din närstående bor.

Frågor och svar

Vilka hygienrutiner finns för vård och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronaviruset? Vilken skyddsutrustning används?

Hultsfreds kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmar läns rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vård och omsorgen i Hultsfreds kommun arbetar alltid med basala hygienrutiner.

De basala hygienrutinerna som innefattar handsprit, förkläde och handskar, ska alltid användas vid arbete nära brukare.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 eller annan smittsam sjukdom hos en brukare används ytterligare skyddsutrustning exempelvis långärmat förkläde.

Om en brukare visar symptom isoleras denne. Det är alltid en läkare som beslutar om den enskilde ska provtas.

Vad har ni för rutiner kring provtagning av misstänkt smittade?

Om en brukare inom vård och omsorg har förkylningssymptom kontaktas sjuksköterska som i sin tur kontaktar läkare som beslutar om provtagning ska ske.

Om läkaren bedömer att personen ska provtas meddelas närstående, om den enskilde godkänt att närstående får informeras. Svaret på provet brukar komma dagen efter provtagningen.

Vad har ni för rutiner kring misstänkt och bekräftad smitta inom vård och omsorg?

Hultsfreds kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmar läns rekommendationer. Vid all misstänkt och konstaterad smitta använder personalen alltid skyddsutrustning vid arbete med brukaren. Detta för att skydda personalen från smitta, och undvika att smitta förs vidare till andra.

Vid all misstänkt och konstaterad smitta isoleras den enskilde i sin lägenhet och antalet personal som arbetar nära den enskilde begränsas så långt det är möjligt. Även vid misstänkt eller bekräftad smitta inom hemtjänsten begränsas antalet personal som har kontakt med den enskilde så långt det går.

Meddelas jag om smitta finns på boendet där min anhörige bor?

Vid provtagning meddelas närstående till den som provtas, förutsatt att den enskilde har godkänt att närstående informeras om deras hälsotillstånd. Om det konstateras smitta meddelas boende och närstående till de boende om att smitta finns på boendet.

Får jag träffa min anhörige?

Vi vill skydda våra mest sårbara. Därför rekommenderar vi att besök ska ske på ett tryggt sätt, läs mer under rubriken “Att tänka på vid besök på boenden”.