Så här vill vi förbättra asylmottagningen och kommunplaceringarna i vår kommun

Bild på den ordförandeklubba kommunfullmäktige använder

I dag är Hultsfreds kommun sjunde störst i Sverige på asylmottagning och tredje störst per capita. Det fungerar inte bra i dag, och vi vill göra det bättre. Vi anser att staten fördelat det kommunala ansvaret för mottagande av asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd mycket ojämnt. Vi anser också att ansvaret är underfinansierat. Men det som oroar oss mest är att vi börjar få mycket svårt att hålla kvalitén uppe, att delar av vår verksamhet inte längre anser sig kunna agera rättssäkert och att undanträngningseffekter riskerar att uppstå.

Vi anser att det inte längre går att förlita sig på att staten klarar av att ta sitt ansvar avseende en sund fördelning av bördan för asylmottagning i Sverige. Vi har därför fattat beslut om att agera aktivare och över andras gränser.

Utifrån det mandat och de resurser som finns i dag är dock möjligheterna för framgång begränsade, varför det högst på önskelistan står större ansvar, större frihet och ekonomisk uppbackning för att vi själva ska kunna adressera utmaningarna. Vi bygger en egen organisation för integration och innovation, och bland annat föreslås att en mottagningsenhet etableras i kommunen som på ett bättre sätt än i dag ska hantera processen från asylsökande till kommunplacerad till egen försörjning.

Nedan presenterar vi vår åtgärdsplan. Den innehåller vår egen målbild samt våra önskemål till staten, till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till vår region och till oss själva som kommun.

Länk till Hultsfreds kommuns förslag