Riktlinjer och regler för plats i fritidshem

Vem kan få fritidshem
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola erbjuds utbildning i fritidshem. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Platsen erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier. Även elev som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt erbjuds plats.

Elever ska också erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. För att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd ska en utredning göras. Beslut fattas av rektor.

Ansökan om plats
Det är vårdnadshavarna som ska visa på behovet av plats. Vårdnadshavarna måste lämna in uppgifter om arbete eller studier. Ansökan ska göras senast två månader innan önskat datum för placering.

Ansökan är komplett först när intyg om sysselsättning eller motsvarande har lämnats in. Intyg kan vara till exempel: kopia av anställningsbevis, arbetsgivarintyg eller studieintyg.

Intyget lämnas tidigast sex månader före önskat placeringsdatum för att det ska vara så aktuellt som möjligt. Ansökan kan inte behandlas före intyg har lämnats in.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Ansökan ska skrivas under av båda vårdnadshavare.

De elever som börjar i förskoleklass och har haft plats i förskola erbjuds automatiskt plats i fritidshem.

På kommunens hemsida finns information om hur man ansöker om plats i fritidshem, hur man anmäler schema för arbets- och studietider och hur man anmäler inkomstuppgift.

Placering
Vårdnadshavare som har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter erbjuds ingen plats före skulden är betald. Detta gäller inte elev som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (skollagen 14 kap. 15§) eller elev som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning (skollagen 14 kap. 6§)

Besked om plats
Erbjudande om plats ska meddelas vårdnadshavare så snart som möjligt, dock senast en och en halv månad innan placering ska börja. Om vårdnadshavare inte svarar på erbjudandet skickas påminnelse. Svarar de inte då förlorar de platsen och barnet tas bort ur kön.

När plats beviljats får vårdnadshavaren ett avtal om plats.

Platsinnehavare
Platsinnehavare är normalt den som är vårdnadshavare för eleven. Om vårdnadshavarna har delat boende, och båda är i behov av plats, är var och en platsinnehavare för sin del. Barn som bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds endast plats där eleven går i skolan.

Vuxen som sammanbor med elevens vårdnadshavare har inte skyldighet att ha tillsyn över eleven. Däremot samordnas hushållets inkomster vid beräkning av avgiften.

Det är platsinnehavare som ansvarar för elevens lämning och hämtning i fritidshemmet. Om någon annan än platsinnehavaren ska lämna eller hämta eleven ska detta meddelas personalen på elevens avdelning i förväg.

Delad faktura
Delad faktura innebär att separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet/barnen kan ansöka om delad faktura. De får då var sin faktura om båda vårdnadshavarna nyttjar fritidshemsplatsen.

Avgiften beräknas procentuellt utifrån båda hushållens sammanlagda inkomst antingen man är ensamstående eller sammanboende, med eller utan gemensamma barn. Inkomständring i det ena hushållet påverkar även det andra hushållets avgift.

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen överlåts hela platsen till den andra vårdnadshavaren. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under uppsägningstiden.

Närvarotid
Schema ska lämnas in till fritidshemmet i god tid före placeringen startar samt vid ändringar av schema. Vårdnadshavares framförhållning när det gäller inlämnande eller ändring av schema är mycket viktig. Vid sena ändringar finns det ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet. Detta gäller särskilt inför storhelger och sommarsemester.

Vårdnadshavarnas tid för arbete eller studier samt tid för resor till och från arbets- eller studieplatsen ligger till grund för elevens närvarotid. Tid för att hämta och lämna eleven ska ingå i schemat. Vårdnadshavare får räkna in skälig tid för vila före och efter obekväm arbetstid, i samråd med rektor.

Intyg kan komma att krävas in som styrker arbets- eller studietid.

Förändring av närvarotid
Vårdnadshavare ska meddela förändring av placering, till exempel föräldraledighet, senast två månader i förväg.

Arbetssökande har inte rätt till fritidsplats, utan vilande plats gäller.

När vårdnadshavare återgår till arbete efter föräldraledighet ska det anmälas senast två månader i förväg.

Vårdnadshavare måste anmäla förändrade arbets- eller studietid till fritidshemmet.

Lovomsorg
Lovomsorg är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i fritidshem för sitt barn under skolans lov- och studiedagar. Anmälan till lovomsorg sker två gånger per år; senast den 31 mars för perioden 1 april – 30 september och senast den 30 september för perioden 1 oktober – 31 mars. Uppsägning ska ske två månader innan barnet slutar.

Vilande plats
Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig. Är vårdnadshavare arbetssökande och får jobb enstaka dagar, får eleven komma de dagarna. Avgift tas ut för de dagarna.

Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom ett år omgående få plats på samma fritidshem som före uppehållet. Efter ett år ska besked lämnas när och om platsen kommer att utnyttjas. I annat fall avslutas platsen automatiskt.

Uppsägning av plats
Vårdnadshavare måste säga upp platsen senast två månader innan aktuellt slutdatum. Uppsägningstiden är två månader. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om eleven slutar tidigare.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om eleven återkommer till fritidshemmet under höstterminen samma år.

Outnyttjad plats
Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro eller eleven slutar utan att platsen sägs upp, betraktas platsen som uppsagd efter 30 dagar. Avgift debiteras en månad.

Oregelbunden arbetstid
För den som har sena arbetstider eller arbetar helger finns omsorg under kvällar och helger på Örtagårdens förskola i Hultsfred. Särskild ansökan behövs.

Öppettiderna styrs av det i god tid anmälda behovet. Senast två veckor innan vistelse ska det anmälas.

Vårdnadshavares sjukskrivning
Då vårdnadshavare är sjukskriven får eleven använda sin plats på fritidshemmet enligt gällande schema. Sjukdom längre än en vecka ska styrkas med läkarintyg. Läkarintyg visas upp på fritidshemmet.

Stängningsdagar
Två dagar per år är verksamheten stängd för planering och utveckling. Stängningsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Under sommarens semestertid samordnas fritidshemmens öppettider under 3–4 veckor.

Rektor meddelar i god tid vårdnadshavarna om fritidshemmets stängningsdagar och semesterstängning. De som har behov av plats när ordinarie fritidshem är stängt erbjuds en alternativ plats. Behovet av alternativ plats måste meddelas till rektor senast fyra veckor innan stängningen.

Vårdnadshavares semester
När vårdnadshavare har huvudsemester har de inte rätt till fritidshem. Enstaka semesterdagar kan beviljas i samråd med rektor.

Introduktion
En kortare introduktion tillämpas på fritidshemmen. Introduktionen anpassas till varje enskild elev utifrån behov.

Under jullov och under veckorna 28–31 då färre ordinarie personal är i tjänst och verksamheter kan vara sammanslagna är det olämpligt med introduktion.

Öppettider
Samtliga fritidshem öppnar tidigast kl. 5:15 och stänger senast kl. 18:30