Kränkande särbehandling och diskriminering

Om du eller någon annan utsätts

  • Meddela klart och tydligt att agerandet är oacceptabelt.
  • Notera det som inträffat (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen m.m.).
  • Informera om det inträffade så fort som möjligt till närmaste chef eller chefens chef.
  • Du kan också ta kontakt med skyddsombud eller fackligt ombud.

Hultsfreds kommun accepterar inte någon form av kränkande särbehandling. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och i alla relationer.

För mer information se våra riktlinjer, rutiner och checklista nedan.