Riktlinjer för vår närvaro i sociala medier

Vår närvaro i sociala medier ska vara till nytta. Den enhet som vill arbeta med sociala medier måste ha resurser för arbetet. Vår närvaro ska präglas av uthållighet, aktivitet, kommunikation och snabbhet. Innan arbetet påbörjas ska frågan ”vad vill vi uppnå?” besvaras.

Vårt arbete ska vara mätbart med hjälp av statistikverktyg.

Vi ska tydligt informera om syfte, regelverk och vårt sätt att arbeta. Det ska
också framgå att inlägg blir allmänna handlingar.

Vårt regelverk: Olagligheter som hets mot folkgrupp, förtal och ärekränkning
får inte publiceras. Inläggen får inte heller innehålla personangrepp eller uttalanden som är kränkande för enskilda individer eller grupper. Personuppgiftslagen ska följas. Inlägg som inte följer dessa regler ska arkiveras och tas bort.

Varje enhet ska ha mycket god tillsyn över de sociala medier den ansvarar för.
Ersättare ska finnas för att sköta kontroll och kommunikation vid frånvaro.

Kommunen ansvarar för allt som skrivs i de diskussioner och forum vi är ansvariga
för. För Twitter och liknande gäller ansvaret bara det vi själva skriver.

Närvaro i sociala medier ska anmälas till och godkännas av informationsenheten.
Den ska regelbundet få tillgång till statistiken.

Enheten ska klargöra vilka som har rätt att uttala sig för Hultsfreds kommuns
räkning. Anställda ska inte uttala sig för kommunen via sina privata konton.

Konton på sociala medier ska kopplas till kommunens officiella e-postadresser.
Kommunens eller enhetens logotyp ska användas för att tydligt markera vem
som är avsändare.

Våra inlägg och de inlägg utomstående gör i dialog med oss är allmänna handlingar.
Allmänna offentliga handlingar ska kunna visas upp och lämnas ut.

Enheten ska regelbundet arkivera inlägg i sociala medier. Gallringsbeslut för
sociala medier ska tas fram. Gallringsfristen bör vara mycket kort. Hur handlingarna
hanteras ska framgå i enhetens dokumenthanteringsplan.

Antagen av koncernledningsgruppen i maj 2011.