Renhållningstaxa och taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kejsarkullens avfallsanläggning

Taxorna antogs av kommunfullmäktige 2017-12-11, KF §156.