Publicerad: Uppdaterad: 2022-03-04 14:56

Rekordresultat för Hultsfreds kommun 2020

default_webben

Hultsfreds kommun gör ett rekordresultat 2020 med 50,3 miljoner. Det är en kraftig förbättring jämfört med budgeten, där man räknat med ett positivt resultat 2,8 miljoner för 2020.

Den största anledningen till det positiva resultatet är covid-19-pandemin, som inneburit ökade statsbidrag, ersättningar för merkostnader och sjuklöner och nedsatta arbetsgivaravgifter. Dessutom justerade man ner skatteunderlagsprognoserna i början av pandemin, men skatteintäkter och statsbidrag blev bättre än prognosen i slutändan.

En annan anledning till resultatet är att saneringen av Kvarteret Batteriet blev billigare än väntat, vilket gjorde att Hultsfreds kommun fick tillbaka 8,1 miljoner av de pengar de investerat i saneringen.

På grund av denna återbetalning är det kommunstyrelsen som får den största positiva avvikelsen mot budgeten, med ett resultat på 31,2 miljoner kronor, jämfört med 7,2 miljoner 2019. Barn- och utbildningsnämnden landar på ett minus på 10,7 miljoner och socialnämnden ett minus på 3,1 miljoner.

Det positiva resultatet innebär att Hultsfreds kommun kan avsätta drygt 35 miljoner till den så kallade resultatutjämningsreserven, pengar som kan sparas för att användas under sämre tider.

– Det är ett starkt resultat som naturligtvis är präglat av ersättningar för pandemin. Det ger oss ökade muskler att egenfinansiera delar av våra kommande investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander.

Resultatet för hela koncernen blev 52,4 miljoner kronor för 2020. Bland annat gör Hultsfreds Bostäder ett plus på 0,4 miljoner, och Hultsfreds kommunala industri AB ett positivt resultat på 5 miljoner.

För 2021 gör man en ombudgetering med ett nytt beräknat resultat på 31,9 miljoner. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till hela 364,4 miljoner kronor. De största investeringarna är förskolan Växthuset i Hultsfred och nybyggnationen vid skolan i Målilla.