Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler med mera

Framfor-klassrummenFramför klassrummen

På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande används vid tillfällig övernattning. Detta sker främst på sommaren i samband med olika typer av ungdomsläger, men det förekommer även i andra sammanhang. Dessa lokaler besiktigas av Räddningstjänsten med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningssituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.

Utrymning

  • Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
  • Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel.
  • För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

Larm, belysning och vägledande markering

Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110:6) och nödströmsförsörjda nödutgångsskyltar. Undantag medges när förläggning endast sker i markplan; då godtas fungerande brandvarnare i kombination med efterlysande skyltar och tänd belysning i trapphus, korridorer och övriga utrymningsvägar. Oavsett antalet våningsplan ska larmet vara hörbart i samtliga delar som används till förläggning.

Brandredskap

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksalar) med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Brandskyddsansvarig

Under den tid övernattning förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som är tillgänglig per telefon dygnet runt. Personen i fråga skall ha en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum och byggnad.

Anmälan

Hultsfreds Räddningstjänst ska underrättas innan övernattningen äger rum. I anmälan ska följande ingå: arrangör, objekt, tid för nyttjande, säkerhetsansvarig, antal personer samt telefonnummer till brandskyddsansvarig. Blankett för anmälan finns nedan.

Ordningsregler

  • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
  • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
  • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i korridorer och trapphus.
  • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
  • Kläder, väskor och andra lösa föremål får inte förvaras i korridorer.
  • Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
  • Levande ljus får inte förekomma.

Information

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den brandskyddsanvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår. Följande ska ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler (se ovan). Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i förläggningssalar.

Förläggningssalar

Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid övernattning.

Frågor kring ovanstående besvaras på dagtid av Michael Hesselgård, övrig tid kan du ringa jourhavande befäl 070-627 55 00.