Provfiske

I Hultsfreds kommun finns många sjöar och vattendrag som vi har ett stort ansvar över. För att veta hur vi ska kunna hjälpa våra sjöar och vattendrag på rätt sätt måste vi lära känna dem. Provfiske är ett sätt för oss att lära känna miljön under ytan så att vi kan vidta rätt åtgärder.

Vad är provfiske?

Provfiske är ett verktyg för miljökontroll under ytan. Vid provfiske kontrollerar vi fiskebeståndet i en sjö eller ett vattendrag. På så sätt kan vi till exempel ta reda på sjöns status för att kunna vidta rätt åtgärder. Vi kan också följa upp de åtgärder som vi har vidtagit för att se om de ger rätt effekt.

Att provfiska i en sjö innebär att man lägger ut ett förutbestämt antal provfiskenät på förutbestämda platser. Provfiskenät kan se lite olika ut men alla bygger på samma princip. Nätet består av ett antal olika maskstorlekar, från små till stora, som förekommer i samma omfattning. Antalet nät bestäms av sjöns areal och maxdjup och fördelas över sjöns olika djupzoner.

Varför provfiskar man?

Det är viktigt att varje provfiske har ett tydligt syfte. Givetvis påverkar man sjön och dess invånare genom ett provfiske. Därför är det viktigt att man ser större fördelar med provfisket än de nackdelar det för med sig.

Ett vanligt syfte är att man genom en inventering av sjöns fiskbestånd vill kunna försäkra sig om att man vidtar rätt åtgärder för miljön, till exempel rätt kalkning i områden som är försurade.

Ett annat syfte kan vara att man inför en utplantering, till exempel av gös, vill veta om sjön har de nödvändiga förutsättningarna för en sådan åtgärd.

Resultaten från alla utförda provfisken rapporteras till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). SLU lagrar dem i en databas som finns tillgänglig för alla via internet. Se om du kan hitta din sjö!