Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser

Elevhälsans medicinska insats (EMI) och psykologiska insats (EPI) är en del av skolan samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och omfattas därför av hälso- och sjukvårdens lagar. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse och en kvalitetsberättelse upprättas. Av den ska framgå

  1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
  3. vilka resultat som har uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska hålla tillgänglig för den som önskar ta del av den.