Övriga kurser

Historia 1b, 100p

Centralt innehåll i kursen är den europeiska epokindelningen i ett kronologiskt perspektiv. Kursen behandlar förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, samt modernare tid såsom industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt. Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser belyses.

Religion 1, 50p

Här får man möjligheten att studera de stora världsreligionerna. Syftet är att få förståelse för varandras olika sätt att tro.

Religion 2, 50p

Tro- etik- och livsåskådningsfrågor som är gemensamma för alla religioner. Det handlar om heliga skrifter, symboler, traditioner, religion och vetenskap etc.

Privatjuridik, 100p

Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.

Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan. Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.

Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.

Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.

Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador. Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder.

Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Affärsjuridik, 100p

Här får du lära dig de områden inom civilrätten som ofta används i affärslivet och som fått benämningen affärsjuridik. Exempel på rättsområden är associationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt och upphovsrätt. Kursen är mycket användbar både för den som siktar på högre studier inom juridik eller ekonomi men också för den som bara är allmänt juridiskt intresserad.

För mer info: http://komv.weebly.com/affjur.html

Administration 1, 100p

Du får lära dig grundläggande administrativa rutiner såsom arkivering och postrutiner men också om de blanketter och dokument som används inom ämnesområdet exempelvis order och faktura. Dessutom så behandlas hur ansvar och uppgifter fördelas i en organisation genom organisationsscheman och arbetsbeskrivningar liksom grundläggande programvaror för administration.

För mer info: http://komv.weebly.com/adm-1.html


Administration 2, 100p

Arbetsmarknad, till exempel att söka arbete, vägar till arbete och att arbeta utomlands. Användning av programvaror i olika administrativaa arbetsuppgifter. Serviceinriktat arbete och bemötande samt den egna rollen i mötet med andra som till exempel kunder och medarbetare. Metoder för planering, genomförande, presentation och utvärdering av projekt.

Register, regler, lagar och andra bestämmelser inom administration, till exempel offentlighetsprincipen och sekretessregler. Ergonomi, arbetsrättslagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljöfrågor, till exempel hur en ergonomiskt riktig arbetsplats planeras och hur man arbetar med fysiska och psykosociala frågor. Kvalitetssäkring och internkontroll på företag.

Ledarskap, 100p

Kursen är tvärvetenskaplig och berör ämnesområden inom sociologi, psykologi och ekonomi. Här behandlas exempelvis ledarskap, ledarstilar och ledarroller. Men också kommunikation och samverkan i organisationen liksom hur verksamheten skall organiseras för att nå målen och samtidigt ge medarbetarna möjlighet till personlig utveckling.

För mer info: http://komv.weebly.com/led–org.html

Psykologi, 50p

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Filosofi, 50p

Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former.

Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.

Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling.

Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av argumentationens konstruktion.

Naturkunskap 1b, 100p

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Naturkunskap 2, 100p

Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.

Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.

Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.

Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Sök mer information om kurserna på skolverket