Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och är vägledande vid beslut för hur mark och vatten ska användas, utvecklas eller bevaras.

En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig som övergripande utvecklingsstrategi, och visar hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas 

Översiktsplanen kan senare fördjupas inom vissa teman eller geografiska delar av kommunen, och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Översiktsplan för Hultsfreds kommun

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Hultsfreds kommun den 21 juni 2010.

I samband med beslutet om antagande av planeringsstrategin år 2023 bedömdes översiktsplanen vara inaktuell. Därför pågår nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Detta arbete beräknas pågå under ett par år framåt.

Översiktsplan för Hultsfreds kommun

Så går det till att ta fram en översiktsplan

Att ta fram en översiktsplan följer i stort sett samma process som för att ta fram en detaljplan. En skillnad är att alla har rätt att lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan. Tiden då förslaget ställs ut på samråd respektive granskning ska vara minst två månader. Det är slutligen kommunfullmäktige som antar planen.

Arbetet inleds genom ett politiskt planuppdrag. Därefter arbetas en samrådshandling fram inom kommunen genom omfattande arbetsgrupper.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Detta gör att den återspeglar den rådande politiska viljan och är förankrad i hur samhället ser ut vid tiden. För att kartlägga vilka förutsättningar som gäller i förhållande till översiktsplanen görs en planeringsstrategi. På så sätt kontrolleras att dokumentet speglar den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.

En planeringsstrategi togs fram under år 2023 och antogs i november samma år av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att gällande översiktsplan ses som inaktuell och att arbetet med en ny ska inledas.

Planeringsstrategi för översiktsplaneringen

Fördjupningar av översiktsplanen

Översiktsplanen kan fördjupas i teman eller geografiska delar. Det sker genom att en specifik och mer detaljerad plan tas fram som adderas den kommunövergripande. Det kan göras genom tematiska tillägg (TÖP) eller fördjupningar (FÖP). Även planprogram har samma status.

Att ta fram en fördjupning följer samma process som för att ta fram en översiktsplan. Det är också samma krav på innehåll men den innehåller ofta fler och mer detaljerade underlag för att hantera ett specifikt tema eller geografisk del.

En fördjupad översiktsplan för Hultsfred Nordost antogs den 30 januari 2006. Planen gäller ett område som omger den nordligaste delen av Hulingen och sträcker sig längs Silverån upp till Klostersborg. I planen skapar man utrymme för attraktiva boendemiljöer men även utrymme för handel och småindustri, kommunikationsvägar och föreningslivet

Under 2020-talet pågick ett arbeta om att ta fram en fördjupad översiktsplan om vindkraftsutbyggnad i kommunen. I maj 2023 beslutades att en separat vindkraftsplan inte kommer att göras, utan att temat ska implementeras den nya översiktsplanen.