Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Det är också en vision för kommunens framtida utveckling. Man kan göra fördjupningar för delar av kommunen eller särskilda frågor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för vare sig kommunen eller enskilda. Den ska vara vägledande vid beslut om hur mark och vatten ska användas samt vid beslut om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplan för Hultsfreds kommun

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Hultsfreds kommun den 21 juni 2010.  Du hittar den här:

Översiktsplan för Hultsfreds kommun

Så går det till att ta fram en översiktsplan

Att ta fram en översiktsplan följer i stort sett samma process som för att ta fram en detaljplan. En skillnad är att alla har rätt att lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan. Utställningstiden ska vara minst två månader. Det är slutligen kommunfullmäktige som antar planen.

Information om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige även ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 att översiktsplanen är aktuell för denna mandatperiod. Här kan du läsa beslutet:

Beslut om aktualitetsprövning av översiktsplanen

Fördjupningar av översiktsplanen

Fördjupningar av översiktsplanen behandlar hur man ska använda mark och vatten på en mer detaljerad nivå inom ett begränsat område eller med ett särskilt tema. Det kan till exempel vara en viss tätort eller vindkraft.

Att ta fram en fördjupning följer samma process som för att ta fram en översiktsplan. Det är också samma krav på innehåll. De fördjupningar som har gjorts är:

  • Planprogram för Herrstorpet, antagen april 2016
  • Fördjupad översiktsplan för Hultsfred Nordost, antagen januari 2006

Planprogram för Herrstorpet

Herrstorpet är ett område som ligger söder om Hultsfred längs sjön Hulingen och riksväg 34. Planprogrammet visar visioner och förslag till hur området är tänkt att fungera och utformas. Kommunfullmäktige antog programmet den 25 april 2016. Planhandlingarna består av:

Fördjupad översiktsplan för Hultsfred Nordost

Översiktsplanen gäller ett område som omger den nordligaste delen av Hulingen och sträcker sig längs Silverån upp till Klostersborg. I planen skapar man utrymme för attraktiva boendemiljöer men även utrymme för handel och småindustri, kommunikationsvägar och föreningslivet. Kommunfullmäktige antog planen den 30 januari 2006. Planhandlingarna består av: