Om nämndarbetet

Sammanträdesschema

På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. I de flesta fall hålls mötena på dagtid eller sen eftermiddagstid, förutom fullmäktige som i regel hålls på kvällstid. De har cirka tio sammanträden per år vardera.

Kallelse, sammanträdeshandlingar och ärenden

Ordföranden ansvarar för kallelsen och för att de ärenden som nämnden ska handlägga blir beredda.

Det ska normalt sett inte förekomma att ett ärende redovisas enbart genom muntlig föredragning vid sammanträdet. Däremot kan det förekomma att det tidigare utsända skriftliga underlaget kompletteras med en muntlig föredragning.

För att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i ett ärende ska en tjänsteskrivelse finnas med i ärendet.

I respektive nämnds reglemente finns antecknat när kallelse och handlingar till sammanträdet ska skickas ut.

Kallelser och handlingar hittar du här

http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/sammantraden-protokoll/

En ledamot har rätt att väcka ett ärende i nämnden. Det är sedan nämnden som beslutar om och hur ärendet ska beredas. En ersättare som vill väcka ett ärende måste tjänstgöra vid det sammanträde som ersättaren vill ta upp sitt ärende på.

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden kan vara offentliga

Fullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

Kommunallagens utgångspunkt är att nämnderna sammanträden inte är offentliga. Då får egentligen inga andra än de förtroendevalda vara där. En nämnd kan med enkel majoritet medge närvarorätt vid sina sammanträden för personer som räknas upp i kommunallagen, exempelvis tjänsteman eller särskilt sakkunnig. Närvarorätt för andra personer kräver enhällighet.

Nämndernas sammanträden hålls bakom stängda dörrar. Nämnden kan besluta att ett sammanträde ska vara offentligt och fullmäktige har medgett det. Sammanträdet ska alltid hållas bakom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning. Det gäller också ärenden där det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Ledamöterna i nämnderna får väcka ärenden i dessa. Något beredningstvång gäller inte för nämnderna, utan det är möjligt att avgöra ett ärende som väckts vid ett sammanträde på samma sammanträde, om alla är eniga.