SSA (samverkan skola näringsliv)

Barn gräver i jordhögLevi Jansson, Oliver Körner, Elin Moossa och Lova Ottman från Oredans förskola hjälpte till med spadtaget vid förskolan Växthuset.

Att säkra kommande arbetskraft
Yrkesskugga

Yrkesskugga är den som följer någons arbete – skuggar yrket. Ett perfekt arbetssätt inom de yrkesområden där det är svårt ta emot en praktikant. Många yrken är svåra att synliggöra, andra yrken är välkända. De flesta ungdomar har mött en tandläkare och en optiker. De har en bild av vad en arkitekt sysslar med. Men hur är det att vara tandläkare, optiker eller arkitekt? Det är nog inte många som vet. En del yrken är svårfångade, som företagsledare, jurist eller revisor. Inom sekretessbelagda yrken kan det vara nästan omöjligt att göra praktik.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i yrkesprogrammen på gymnasiet. APL kan ses som ett första steg i företagens rekrytering.

Fadderföretag

Att vara fadderföretag ger ofta ett större utbyte för både företaget och skolan. Det ger större möjligheter till påverkan av samarbetet.

Information i skolan

Information om utbildningar och arbetsliv blir ofta mycket trovärdigare om den kommer från dem som har egna erfarenheter och kunskaper.

Lärlingsutbildning och kurser inom yrkesutbildning

Hela kurser inom vissa yrkesämnen kan företagsförläggas och ändå ingå i ett gymnasieprogram. Hur är utbildningsbehovet tillgodosett för ditt företag och din bransch?

Praktik är ett allmänt begrepp

 • PRAO (praktisk arbetslivsorientering) tillhör grundskolan.
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) förekommer på gymnasiet.
 • Elever inom gymnasieskolans Introduktionsprogram behöver mycket praktisk erfarenhet.
 • Arbetslivsstudier förekommer i flera sammanhang. Det är ett enkelt sätt att visa olika kompetenser inom många branscher.
 • LIA (lärande i arbetslivet) utgör 1/3 av utbildningstiden i en yrkeshögskoleutbildning.

Examensarbetet på gymnasiet

Examensarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Arbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett utbildningsprogram.

Rådgivare till UF-företag

UF betyder Ung Företagsamhet. I gymnasiet kan ungdomar prova på att driva företag. Stöd unga företagare! En rådgivare kan på olika sätt sporra, hjälpa och utmana UF-företagarna. De behöver någon med intresse och engagemang för att stärkas i sin roll som blivande företagare. Det kan gälla kontakter, tjänster, råd, ifrågasättande etc

Sommarjobb

Att erbjuda ungdomar sommarjobb är ett bra sätt att hitta nya medarbetare. Det är även en väg att sprida kunskap om ett företag och en bransch. Om många ungdomar får arbetslivserfarenhet genom sommarjobb, kommer fler ungdomar att se framtidsmöjliheter i vår region.

Vem är din framtida medarbetare?

Ungdomar som slutat grundskolan och står inför ett studie- och yrkesval kan genom sommarjobb få en erfarenhet av ditt område.Ungdomar i gymnasiet får genom sommarjobb djupare insikt i olika yrken.Ungdomar som lämnat kommunen för vidare studier kan vara en direkt tillgång för ditt företag. De har gjort ett framtidsval och har börjat erövra ny kunskap. Dessa ungdomar kan snabbt bli dina nya medarbetare.

Studiebesök

Studiebesök kan ingå i många sammanhang under hela utbildningstiden. Det kan vara svårt för skolan att hitta fram till ett företag. Hur hittar ungdomar ditt företag?

Teman och ämnesövergipande arbete

Ett exempel är matematik i praktiken. Där kan skolan utveckla undervisningen i matematik genom att anknyta till den verklighet eleverna möter utanför skolan. Genom att visa på användning av matematik i yrkesmässiga sammanhang kan elevernas intresse, kunskap och motivation öka. Dessutom får eleverna rent allmänt en ökad kunskap om arbetslivet.

Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018.

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår region. Det är genom att attrahera och utveckla unga människor som vår kommun ska möta framtiden!

Samverkan med fyra vinnare

Företagen får möta morgondagens medarbetare och kan attrahera unga för branschrelaterade yrken och utbildningar. Företagen medverkar utifrån kommande behov av kompetensförsörjning. Erbjud en praktikplats för varje anställd som går i pension inom 5 år!  Det är ett bra sätt att planera för generationsväxling.

Skolan kan göra kopplingar till kursplanemålen i olika ämnen. Samverkan med arbetslivet ingår i studie- och yrkesorienteringen. Samverkan ger eleverna motivation och visar tillämpade kunskaper. Planen för skola-arbetslivskontakter ger en struktur för de insatser som ska ske i skolan.

Kommunen utvecklas om unga ser en framtid – med möjligheter till försörjning – på platsen där de bor. För kommunen är samverkan mellan arbetsliv och utbildning en framtidsfråga.

Eleverna får möta miljöer och människor som de annars inte skulle komma i kontakt med. Detta lägger en grund för kommande utbildnings- och yrkesval.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Hultsfreds gymnasium

APL är ett utbildningsinslag inom yrkesprogrammen. APL ger kunskaper inom områden där inte skolan kan ge motsvarande. APL är även ett tillfälle för dig som företagare att forma morgondagens medarbetare för just din bransch.

Samarbete med Linnéuniversitetets studenter och forskare

Linnéuniversitetets samverkan med regionens näringsliv och organisationer skapar en ömsesidig nytta och är en viktig del av det kunskaps- och erfarenhetsutbytet som berikar både utbildning som forskning.

Exempel på olika former av samverkan med studenter och forskare:

 • examensarbeten
 • studiebesök
 • partnerskapsprogram
 • arbetsmarknadsdagar
 • gästföreläsningar
 • industridoktorander
 • forskningsprojekt

Vill ditt företag/organisation samarbeta med Linnéuniversitetet kring frågeställningar, projekt och idéer? Kontakta Linnéuniversitetets samverkanskoordinator i norra Kalmar län: 0772-28 80 00

Samverkan skola – arbetsliv inom skog, trä och teknik

Skogen i tiden

Skogen i Tiden är en dag av skogsupplevelser för alla fjärdeklassare i vår kommun. Skogen i Tiden visar modernt skogsbruk från kotte till avverkat träd. Eleverna får veta mer om skogens skötsel, brukningsmetoder och användningsområden. De får jämföra nya och gamla metoder.

Ta i trä

Ta i Trä är en upplevelse med trä för eleverna i femman. Ta i Trä visar stockens väg till virkespaket. Eleverna får se den industriella processen och uppleva trä som material i sitt rätta sammanhang.

Teknikresan

Teknikresan i Målilla lär sjätteklassarna mer om teknik förr och nu. Teknikresan innehåller företagsbesök och spännande aktiviteter i Målilla Hembygdspark.