Jäv

  • Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare för någon
  • Ombudsjäv: gäller den som fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken
  • Sakägarjäv: innebär att ledamoten är jävig om saken angår honom själv, det vill säga han tar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt
  • Intressejäv: innebär att ledamoten är jävig om ärendets utgång kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för honom själv
  • Delikatessjäv: gäller den som är uppenbar vän eller ovän med en part, är ekonomiskt beroende av denne eller lyder under honom

Ledamoten eller ersättaren ska anmäla förekommande jäv till ordföranden antingen i förväg eller omedelbart när ärendet tas upp. Vid känd jävsituation bör ordföranden påtala detta och uppmana ledamoten att avstå från att delta i ärendebehandlingen. Även annan ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att påtala jävsgrundande fakta.

Om jävspåstående bestrids ska frågan avgöras genom att beslut tas av fullmäktige, styrelsen eller nämnden.

Fullmäktige

I fullmäktige är ledamoten jävig om ärendet personligen rör ledamoten själv. Det kan också vara någon närstående som ledamotens maka/make, sambo, föräldrar, barn eller syskon. Särskilda jävsregler gäller vid val av revisorer och vid handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för nämndledamöter och andra.

I fullmäktige får den som är jävig stanna kvar i sammanträdeslokalen.

Nämnderna och styrelsen

I nämnderna finns strängare regler som omfattar både förtroendevalda och anställda. I nämnderna gäller sakägar- eller intressejäv, ställföreträdarjäv, ombudsjäv eller delikatessjäv. Till skillnad från vad som gäller i fullmäktige måste en jävig person i nämnd lämna sammanträdeslokalen under handläggningen av ärendet.