Olika funktioners uppgifter i elevhälsosammanhang

Bild av två figurer som skjuter ihop två pusselbitarOlika funktioner i elevhälsan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. När du går in under respektive skola så ser du vilka som ingår på just den skolan.

Rektors uppgifter i elevhälsosammanhang

 • Ansvarar för att utreda elevs behov av särskilt stöd eller ej
 • Samråder vid behov med elevhälsan funktionärer
 • Fattar beslut om, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram
 • Fattar beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång

Specialpedagogens uppgifter

 • Ger specialpedagogiskt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor
 • Kartlägger och bedömer enskild elevs behov av särskilt stöd ur specialpedagogiskt perspektiv
 • Bedömer behov av hjälpmedel
 • Samverkar med, handleder och ger råd till pedagogisk personal, skolledare och föräldrar
 • Assisterar vid upprättande av åtgärdsprogram
 • Samverkar med elevhälsans övriga personal samt andra instanser t.ex. BUP, HAB, Soc
 • Administrerar screeningar i förskoleklass, åk 1 och 2
 • Är informatör vid stadieövergångar för elever med behov av särskilt stöd
 • Medverkar vid utredning om placering i särskola
 • Vara insatta i ny forskning på det pedagogiska/
  specialpedagogiska området genom att läsa nya avhandlingar, artiklar, tidskrifter och litteratur samt att sprida kunskapen till arbetslagen på skolorna.

Kurators uppgifter

 • Ger psykosocialt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor
 • Genomför samtal med elever enskilt och/eller i grupp
 • Kartlägger den psykosociala situationen kring elever i behov av särskilt stöd
 • Samverkar med, handleder och ger råd till pedagogisk personal, skolledare och föräldrar
 • Assisterar vid upprättande av åtgärdsprogram
 • Är informatör vid stadieövergångar för elever med behov av särskilt stöd
 • Samverkar med elevhälsans övriga personal samt andra instanser t.ex. BUP, HAB, Soc, KoF och polis
 • Medverkar vid utredning om placering i särskola

Skolsköterskans uppgifter

 • Ger medicinskt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor
 • Kartlägger den medicinska situationen kring elev i behov av särskilt stöd
 • Samverkar med, handleder och ger råd till pedagogisk personal, skolledare och föräldrar
 • Genomför stipulerade hälsobesök
 • Utför aktuella vaccinationer
 • Är informatör vid stadieövergångar för elever med behov av särskilt stöd
 • Samverkar med elevhälsans övriga personal samt andra instanser t.ex. BHV, BUP, HAB och sjukrvården
 • Medverkar vid utredning om placering i särskola

Talpedagogens uppgifter

 • Arbetar på uppdrag av och i samråd med rektor individuellt och/eller i grupp i den dagliga verksamheten med elever med språkliga problem
 • Genomför kartläggning/screening av elevers språkliga utveckling i förskoleklassen
 • Samverkar med, handleder och ger råd till pedagogisk personal, skolledare och föräldrar
 • Assisterar vid upprättande av åtgärdsprogram
 • Är informatör vid stadieövergångar för elever med språkliga problem
 • Samverkar med elevhälsans övriga personal samt andra instanser t.ex. foniater, logoped, audiolog

Skolpsykologens uppgifter

 • Ger psykologiskt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor
 • Kartlägger den psykologiska situationen kring elev i behov av särskilt stöd
 • Gör utredningar om elever utifrån psykologiskt perspektiv
 • Samverkar med, handleder och ger råd till pedagogisk personal, skolledare och föräldrar
 • Är informatör vid stadieövergångar för elever med behov av särskilt stöd
 • Samverkar med elevhälsans övriga personal samt andra instanser t.ex. BUP, HAB, Soc
 • Medverkar vid utredning om placering i särskola

Skoldatatek

 • Utreder på uppdrag av och i samråd med rektor behov av speciellt IT-stöd
 • Hjälper till med visning, utprovning och utlåning av apparatur
 • Ger pedagogisk och teknisk support
 • Samverkar med elevhälsans övriga personal