Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd ska verka för en hållbar utveckling. Nuvarande och kommande generationer ska försäkras en hälsosam och god miljö. Nämnden ska även verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet och består av tio ledamöter. Nämnden sammanträder elva gånger per år. Ordförande och vice ordförande samt en representant från oppositionen i respektive kommun bereder nämndens ärenden.

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är mycket brett. Det omfattar bland annat:

  • Miljöskydd-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn
  • Fysisk planering
  • Bygglov, rivningslov och marklov samt anmälan
  • Lokaliseringsprövning
  • Tillståndsprövningar
  • Strandskyddsdispenser
  • Obligatorisk ventilationskontroll
  • Kart- och mätteknisk verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden deltar också i visst naturvårdsarbete såsom kalkning av sjöar och vattendrag, bildande av naturreservat och biologisk återställning.