Måltider inom skolverksamheten

Målsättning

Måltiderna ska liksom övriga aktiviteter präglas av mål och riktlinjer. De ska ha ett pedagogiskt syfte, vara ett naturligt inslag och serveras i en trevlig miljö. De ska även ge avkoppling, social träning och grundlägga goda måltidsvanor som är hållbara på sikt för hälsa och miljö.

Skollunchen bör tillgodose 25–35 procent av elevens dagsbehov av energi och näring. Barn som går på förskolan och äter frukost, lunch samt två mellanmål bör tillgodose cirka 70 procent av sitt dagsbehov enligt Svenska näringsrekommendationer.

Vi ska ta till vara svensk matkultur, samt få med mat från olika länder och öka förståelsen för andra kulturer.

Enhetshetschefer och personal i tillagningskök och mottagningskök är ansvariga för att livsmedelslagen följs.

Livsmedelsval

Kommunens verksamheter ska köpa livsmedel från de leverantörer som man har avtal med. Alla anbudsprodukter är utvalda enligt kommunens kravspecifikation.

Vår ambition är att följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som gör det enklare att välja nyttigt. Det finns på livsmedel som innehåller mer fibrer och fullkorn, mindre socker och salt samt nyttigare eller mindre fett.

Tillagningsmetoder och transporter

De ansvariga för tillagningen ska sträva efter att laga maten från grunden med
råvaror av hög kvalité. Utrustning, lokaler och bemanning styr vad som kan tillagas.

Mat ska inte varmhållas längre än två timmar, för potatis gäller högst en timme.

Transport av färdig mat från annat kök ska ske så att rätt temperatur upprätthålls.

Livsmedelshygien

Livsmedelslagens bestämmelser gäller för all livsmedelsverksamhet. Arbetsgivaren ska se till att personal som hanterar livsmedel har tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter.

Alla våra kök ska utföra egenkontroll och ha rutiner som säkerställer servering av säkra livsmedel.

Kompetenskrav för personal inom storhushåll

Nyanställd kokerska eller kock vid tillagningskök ska ha kokerske- eller kock-utbildning.

Verksamhetsansvarig ska ha kunskap om verksamhetens behov och ansvara för att:

  • Personalen i köken erbjuds kontinuerlig och lagstadgad fortbildning i livsme-delshygien och livsmedelshantering
  • Ha kunskap om specialkost vid födoämnesöverkänslighet

Måltidsmiljö

Maten upplevs ofta som bättre när måltidsmiljön är trevlig. Därför är det viktigt att utforma en miljö runt måltiden som känns trivsam för alla. Viktiga faktorer är möblering, belysning, ljudnivå, en särskild plats för ytterkläder med mera.

Matsalarna har ofta för få sittplatser. Därför är det viktigt att med hjälp av schema styra ätandet så att köer undviks och serveringspersonalen på ett bra sätt kan tillhandahålla rätt mängd mat. Schemaläggningen ska också ge alla möjlighet att äta utan tidspress.

En viss medverkan i måltidsverksamheten ökar förståelsen för serveringsperso-nalens arbetssituation. (till exempel hjälp med bordsavtorkning)

Specialkost

Födoämnesallergi ska styrkas med läkarintyg. Registreringsblankett och läkarintyg lämnas till ansvarig kökspersonal.

Vid sjukdom eller födoämnesöverkänslighet är kontakt med skolhälsovård och föräldrar nödvändig. Detta för att säkerställa att rätt kost serveras. Eftersom behovet av specialkost förändras under uppväxten krävs kontinuerlig uppföljning.

Ansökan om vegetarisk, vegansk eller särskild kost av religiösa eller etiska skäl görs via en separat blankett. Vårdnadshavare ska skriva under denna ansökningsblankett upp till och med årskurs 9.

  • I de fall då näringsinnehållet påverkas, till exempel vid vegankost, bör vårdnadshavare uppmärksammas på detta.
  • Koshermat eller mat som är tillagat av kött från rituellt slaktade djur kan inte tillhandahållas.

Traditioner och födelsedagsfirande i skolan

Det finns traditioner av olika slag som uppmärksammas i skolan. Vilka traditioner och festligheter som uppmärksammas kan skilja sig åt på respektive enhet.

Glass- och tårtkalas där barnet själv tar med sig hemifrån ska undvikas:

  • För att minimera söt-tillfällen i förskola eller skola.
  • Eftersom kökspersonalen inte kan ansvara för spårbarheten i det som serveras.

Utflykter och friluftsdagar

Vid utflykt inom kommunen kan måltiden serveras på närmaste skola. Annars kan köken erbjuda matsäck.

Utvärdering

Alla i förskolan och skolan ska ges möjlighet att påverka och ge synpunkter på maten och måltidsmiljön. Det kan ske genom enkäter, matråd, intervjuer, idélådor eller på annat sätt.