Mål och budget 2023 i korthet

Kommunens intäkter 2023

Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 77 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,77 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och Region Kalmar (11,86).

Av kommunens totala intäkter, 1 317,1 miljoner kronor 2023, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 639,9 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 423,4 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 28,8 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 5,6 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 219,4 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor

Procent

Kommunalskatt 639,9 48,6
Utjämningsbidrag m.m. 423,4 32,1
Fastighetsavgift 28,8 2,2
Finansiella intäkter 5,6
Övriga bidrag från staten, intäkter och taxor/avgifter 219,4 16,7

Driftkostnader per verksamhet 2023

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 1 300,5 miljoner kronor för 2023.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 400,4 mnkr) och socialnämnden (cirka 463,4 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 146,2 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 58,9 mnkr. Räddningstjänsten står för 24,1 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 31 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 9,7 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 36,8 procent för grundskola (147,3 mnkr)
• 15,53 procent för gymnasieskola (62,2 mnkr)
• 24,2 procent för förskola – fritidshem (96,7 mnkr)
• 23,5 procent för övriga (94,2 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 54,3 procent för vård och omsorg om äldre (251,8 mnkr)
• 15,3 procent för individ- och familjeomsorg (70,7 mnkr)
• 2,6 procent för övriga (12,1 mnkr)
• 27,8 procent för omsorgen om personer med funktionshinder (128,8 mnkr)

Investeringar 2023
Enligt budget 2022 beräknas investeringarna till 134,9 miljoner kronor.
Merparten av investeringarna är åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen. och annan infrastruktur såsom vägar och gc-vägar och exploatering av Herrstorpet.