Mål och budget 2022 i korthet

Kommunens intäkter 2022

Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 34 kronor och 02 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 34,02 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och Region Kalmar (11,86).

Av kommunens totala intäkter, 1 251,3 miljoner kronor 2022, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 610,6 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 379,9 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 27,9 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 5,6 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 227,1 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor

Procent

Kommunalskatt 610,6 48,8
Utjämningsbidrag m.m. 379,8 30,4
Fastighetsavgift 27,9 2,2
Finansiella intäkter 5,6
Övriga bidrag från staten, intäkter och taxor/avgifter 227,1 18,2

Driftkostnader per verksamhet 2022

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 1 236,5 miljoner kronor för 2022.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 385,8 mnkr) och socialnämnden (cirka 442,5 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 376,6 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 56,5 mnkr. Räddningstjänsten står för 22,3 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 30,5 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 6,1 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 37,3 procent för grundskola (141,5 mnkr)
• 18,6 procent för gymnasieskola (70,6 mnkr)
• 24,2 procent för förskola – fritidshem (91,8 mnkr)
• 19,9 procent för övriga (75,4 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 53,8 procent för vård och omsorg om äldre (236,5 mnkr)
• 15,9 procent för individ- och familjeomsorg (70,1 mnkr)
• 1,9 procent för övriga (8,6 mnkr)
• 28,2 procent för omsorgen om personer med funktionshinder (124,3 mnkr)

Investeringar 2022
Enligt budget 2022 beräknas investeringarna till 146,2 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ny- och ombyggnad av , förskolor och skolor, samt åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.