Mål och budget 2021 i korthet

Kommunens intäkter 2021
Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 34 kronor och 02 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 34,02 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och Region Kalmar (11,86).

Av kommunens totala intäkter, 1 185,7 miljoner kronor 2021, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 588,0 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 292,4 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 28,6 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 4,7 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 187,3 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor  Procent
  Kommunalskatt 583,0  54,5
  Utjämningsbidrag m.m. 377,1  26,5
 Fastighetsavgift  28,6  2
 Finansiella intäkter  4,7
 Övriga bidrag från staten, Intäkter och taxor/avgifter  187,3  17

Driftkostnader per verksamhet 2021

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 1 182,6 miljoner kronor för 2021.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 377,8 mnkr) och socialnämnden (cirka 424,3 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 146,7 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 53,9 mnkr. Räddningstjänsten står för 19,7 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 28,3 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 7,4 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 34,3 procent för grundskola (129,5 mnkr)
• 18,0 procent för gymnasieskola (68,0 mnkr)
• 25,6 procent för förskola – fritidshem (96,9 mnkr)
• 22,1 procent för övriga (83,4 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 54,1 procent för vård och omsorg om äldre (229,4 mnkr)
• 16,4 procent för individ- och familjeomsorg (69,7 mnkr)
• 1,6 procent för övriga (6,7 mnkr)
• 27,9 procent för omsorgen om personer med funktionshinder (118,5 mnkr)

Investeringar 2021
Enligt budget 2021 beräknas investeringarna till 207,0 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ny- och ombyggnad av , förskolor och skolor, samt åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.