Mål och budget 2019 i korthet

Kommunens intäkter 2019
Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och landstinget (11,37).

Av kommunens totala intäkter, 1 091,5 miljoner kronor 2019, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 608,7 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 275 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 23,0 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 4,7 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 180,2 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor  Procent
  Kommunalskatt 608,7  56
  Utjämningsbidrag m.m. 275  25
 Fastighetsavgift  23,0  2
 Finansiella intäkter  4,7
 Övriga bidrag från staten, Intäkter och taxor/avgifter  180,2  17

Driftkostnader per verksamhet 2019

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 1 074,3 miljoner kronor för 2019.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 329,2 mnkr) och socialnämnden (cirka 391,2 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 144,8 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 46,8 mnkr. Räddningstjänsten står för 17,3 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 24,9 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 5,5 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 33,9 procent för grundskola (111,5 mnkr)
• 19,6 procent för gymnasieskola (64,4 mnkr)
• 27,4 procent för förskola – fritidshem (90,1 mnkr)
• 19,1 procent för övriga (63,2 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 53,7 procent för vård och omsorg om äldre (210,2 mnkr)
• 17,2 procent för individ- och familjeomsorg (67,3 mnkr)
• 2,0 procent för övriga (8,0 mnkr)
• 27,1 procent för omsorgen om personer med funktionshinder (105,7 mnkr)

Investeringar 2019
Enligt budget 2019 beräknas investeringarna till 139,5 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ny- och ombyggnad av , förskolor och skolor, samt åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.