Mål och budget 2018 i korthet

Kommunens intäkter 2018
Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och landstinget (11,37).

Av kommunens totala intäkter, 1 064,1 miljoner kronor 2018, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 586,4 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 249,8 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 23,9 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 0,7 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 204 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor  Procent
  Kommunalskatt 586,4  56
  Utjämningsbidrag m.m. 249,8  23
 Fastighetsavgift  23,9  2
 Finansiella intäkter  0,7
 Övriga bidrag från staten, Intäkter och taxor/avgifter  204  19

Driftkostnader per verksamhet 2018

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 1 029,6 miljoner kronor för 2018.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 311,2 mnkr) och socialnämnden (cirka 371,1 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 140,1 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 46,1 mnkr. Räddningstjänsten står för 16,8 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 23,7 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 5,7 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 33 procent för grundskola (105,7 mnkr)
• 20 procent för gymnasieskola (64,3 mnkr)
• 25,7 procent för förskola – fritidshem (82,1 mnkr)
• 21,3 procent för övriga (58,4 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 52,5 procent för vård och omsorg om äldre (199,2 mnkr)
• 17,4 procent för individ- och familjeomsorg (66,1 mnkr)
• 2,1 procent för övriga (8,1 mnkr)
• 28 procent för omsorgen om personer med funktionshinder (106,3 mnkr)

Investeringar 2018
Enligt budget 2018 beräknas investeringarna till 140,3 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ny- och ombyggnad av , förskolor och skolor, samt åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.