Mål och budget 2017 i korthet

Kommunens intäkter 2017

Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och landstinget (11,37).

Av kommunens totala intäkter, 972,6 miljoner kronor 2017, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 562 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 228,4 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 21,7 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 4,2 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 160 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Miljoner kronor Procent
Kommunalskatt 562 57
Utjämningsbidrag m.m. 228,4 23
Fastighetsavgift 21,7 2
Finansiella intäkter 4,2
Övriga bidrag från staten, Intäkter och taxor/avgifter 160,5 16

Driftkostnader per verksamhet 2017

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 966,1 miljoner kronor för 2017.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 284,2 mnkr) och socialnämnden (cirka 359,6 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 170,2 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 44,4 mnkr. Räddningstjänsten står för 16,5 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 23 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 5,4 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 36 procent för grundskola (102,9 mnkr)
• 22 procent för gymnasieskola (64,2 mnkr)
• 24 procent för förskola – fritidshem (69,3 mnkr)
• 16 procent för övriga (47,8 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 51 procent för vård och omsorg om äldre (184,8 mnkr)
• 11 procent för individ- och familjeomsorg (63,8 mnkr)
• 2 procent för övriga (10,3 mnkr)
• 28 procent för omsorgen om personer med funktionshinder (100,7 mnkr)

Investeringar 2017

Enligt budget 2017 beräknas investeringarna till 63,7 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ombyggnad av äldreboende (anpassning till nya normer), förskolor och skolor, tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv samt åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.