Kvalitet och jämförelser inom socialförvaltningen

äpplen och apelsiner

Här finns information om några av de sätt socialförvaltningen arbetar med kvalitet. Här finns också material som man kan använda vid jämförelse med andra kommuner.

Resultat av brukarundersökningar hos socialförvaltningen

Varje år får invånare med hjälp eller stöd från kommunen frågor om hur de upplever den. Dessa frågor kan komma från bland annat Socialstyrelsen eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De svar som kommer in sammanställs och analyseras sedan av socialförvaltningen.

De totala resultaten från dessa undersökningar går att läsa i dokumenten nedan:

2023

Patientsäkerhetsberättelse

Kommunen har inom vård och omsorg ett hälso- och sjukvårdsansvar. Kommunen ska jobba på ett sätt som är förebyggande. På så vis ska så kallade vårdskador förhindras. En vårdskada kan vara lidande eller en kroppslig eller psykisk skada. Det kan också vara att man blir sjuk eller att man avlider.

Varje år gör kommunen en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur man jobbat med patientsäkerhet under året som gått. Där står också vad man har gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som man nått.

Du hittar kommunens patientsäkerhetsberättelse nedan:

Lex Maria

Kommunen har inom vård och omsorg ett hälso- och sjukvårdsansvar och räknas som vårdgivare.

En vårdgivare är skyldig att anmäla händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada. Denna regel kallas Lex Maria. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en tillsynsmyndighet.

Lex Sarah

Alla som jobbar på socialförvaltningen är skyldiga att rapportera om det blir eller riskerar att bli ett missförhållande. Det ska ske direkt när det upptäcks. Därefter görs en intern utredning. Denna regel kallas Lex Sarah.

Om händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande ska det anmälas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållanden sker igen.

Granskning och tillsyn

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn av socialförvaltningens verksamheter. IVO är en statlig myndighet.

Startsida | IVO.se

Det finns också revisorer i kommunen som ska titta närmare på hur nämnderna sköter sina verksamheter.

Revision | Hultsfreds kommun

Du kan jämföra din kommuns äldreomsorg via Äldreguiden

Om du vill jämföra äldreomsorgen i olika kommuner kan du göra det på Äldreguidens hemsida.

Söker du äldreboende eller hemtjänst? – Äldreguiden (aldreguiden.se)

Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Om du vill jämföra socialtjänst och hälso- och sjukvård i olika kommuner kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida.

Öppna jämförelser – Socialstyrelsen