Kulturminnesvårdsprogram

Antaget av kommunfullmäktige 28 juli 1992, § 89.

Under hösten 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samråd med Miljö- och byggnadsförvaltningen undersöka förutsättningarna för en förstudie till ett nytt kulturmiljöprogram.

Ett nytt beslut togs i december 2020 där Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kultursekreteraren i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med representant för Miljö- och byggnadsnämnden, turism- och informationsenheten samt Fritids- och kulturförvaltningen för att ta fram ett förslag till förstudie för ett nytt  kulturmiljöprogram.

Därefter startade vi processen med en förstudie för det nya programmet som kommer att ersätta det tidigare Kulturminnesvårdsprogrammet från 1992.

Kulturmiljöprogrammen i regionen tas fram gemensamt med kommunerna och Kalmar läns museum och finansieras av Kommunen tillsammans med medel från Länsstyrelsen.

Förstudien blev klar år 2022 och vi fortsätter nu med ytterligare etapper som innefattar ca. 18 Huvudområden med kärnområden.

Mer information hittar ni i inläggen här på kommunens hemsida:

Nytt kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram – förstudie Triabo

För mer information, kontakta ingela.heldebro@hultsfred.se