Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december

Bild på den ordförandeklubba kommunfullmäktige använder

Måndagen den 14 december klockan 17 sammanträder kommunfullmäktige på RockCity, Hultsfred. I anslutning till sammanträdet kommer även miljö- och byggnadsnämndens pris, kommunens kulturpris samt Hultsfreds musikpaviljongs stipendium att delas ut.

Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet.

VA-policy

Östra Smålands Kommunalteknikförbund har tagit fram ett förslag på vatten- och avloppspolicy (VA-policy). VA-policyn är ett kortfattat och tydligt dokument styrdokument som anger inriktning och fokus för kommunens VA-försörjning.

Taxor

Ändringar av kommunens olika taxor måste alltid godkännas av kommunfullmäktige. Vid dagens fullmäktigemöte behandlas VA-taxor, renhållningstaxa samt tre olika taxor inom miljö- och byggnadsnämndens område. Samtliga dessa taxor föreslås börja gälla den 1 januari 2016. Miljö- och byggnadsnämndens föreslagna taxor är framtagna i samverkan med Vimmerby kommun.

Utökat uppdrag till arbetsmarknadsenheten samt överenskommelse med arbetsförmedlingen

Kommunens arbetsmarknadsenhet föreslås få ett utökat uppdrag inom integrationsområdet för att på så sätt skapa en arbetsmarknads- och integrationsenhet. Denna enhet kommer även att inkludera Stegens verksamhet samt flyktingsekreterarna.

Inom arbetsmarknadsområdet föreslås kommunfullmäktige att godkänna en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om unga arbetslösa i åldern 16-24 år. En överenskommelse som gör det möjligt att erbjuda ytterligare arbetsmarknadsaktiviteter för arbetslösa unga och även innebär en utvecklad samverkan med Arbetsförmedlingen.

Svar på motioner om ungdomskraft och fysisk aktivitet i skolan

Förslag till svar på två motioner som inlämnats av fullmäktigeledamöter från Kristdemokraterna har tagits fram.

När det gäller motionen om daglig fysisk aktivitet i skolan finns ett förslag om avslag på motionen med hänvisning till de åtgärder som redan görs på området, vilka beskrivs i ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

I fråga om motionen om ungdomskraft finns ett yttrande från utvecklingschef Lars Gjörloff som beskriver vilka åtgärder som görs i motionens anda i och med projekt ”Kreativt återbruk”.

Arvoden för förtroendevalda samt utbetalning av partistöd

En särskild beredning har under en tid arbetat fram ett förslag till nya regler för ersättningar till våra politiker. Förslaget är kopplat till riksdagsmannaarvodet. Ett särskilt ärende behandlar frågan om ersättning för den socialjour som upprätthålls av förtroendevalda.

I enlighet med antagna regler för kommunalt partistöd ska fullmäktige också besluta om utbetalning av partistöd för 2016.

Utegym vid Hagadal

I kommunens investeringsbudget för 2016 finns ett nytt utegym vid Hagadals sim- och sporthall med. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu föreslagit att denna investering tidigareläggs för att genomföras redan under år 2015.

Ny motion om fiberutbyggnaden

Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C, har lämnat in en motion om kommunala insatser för att främja utbyggnaden av fibernätet på landsbygden.

Entlediganden, valärenden, nya motioner, interpellation och frågor

Kommunfullmäktige har fått in en begäran om entledigande som kommer att tas upp vid mötet. Denna typ av ärenden kan dock inlämnas i princip ända fram tills kommunfullmäktiges sammanträde börjar.

Allmänhetens frågestund

I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

Läs mer om kommunfullmäktige på https://www.hultsfred.se/artikel/kommunfullmaktige/

Den fullständiga kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde finns på https://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/sammantraden-protokoll/kommunfullmaktige/