Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och minst 22 ersättare. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och mål för den kommunala verksamheten samt besluta om de ekonomiska ramar som ska gälla.

Kommunfullmäktige ska även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete. Det sker genom att bland annat anta verksamhetsplaner och övriga planer.

De senaste tre åren har fullmäktige i genomsnitt haft 135 ärenden per år.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I början av varje sammanträde kan du ställa frågor om sådant som kommunen har hand om.

Kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på vår webbplats.