Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:30

Kommunfullmäktige sammanträder 7 november

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndagen den 7 november klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Mörlunda församlingshem, Mörlunda.
Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet.

Delårsrapport per 2016-08-31 för kommunen och ÖSK
Kommunens ekonomikontor har tagit fram en uppföljning av kommunens ekonomi per 2016-08-30. Rapporten visar på ett resultat för perioden om +15,4 miljoner kronor. För helåret prognosticeras ett negativt resultat om -2,2 miljoner kronor, vilket är betydligt sämre än budgeterat. Såväl kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden prognosticerar med underskott för helåret. Den största avvikelsen finns inom individ- och familjeomsorgen (IFO) som är en del av socialnämnden.
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redovisar vad gäller Hultsfreddelen ett överskott för såväl perioden 1 januari-31 augusti som i sin prognos för helåret 2016.

Utökade insatser för att klara de kraftiga asylströmmarna
Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om en åtgärdskatalog för att klara kommunens utökade åtaganden med anledning av det stora antalet nyanlända. Den ursprungliga åtgärdskatalogen omfattade cirka 34 miljoner kronor per år under fem år. Satsningarna är främst avsedda för barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Det förslag som fullmäktige nu ska ta ställning till innebär en ytterligare satsning om cirka 33,5 miljoner kronor per år under åren 2017-2020, detta utöver den tidigare beslutade åtgärdskatalogen. Sedan det förra beslutet om åtgärder togs har osäkerheten i prognoserna ökat men om nuvarande prognos stämmer kan merparten av åtgärderna finansieras av statliga medel.

Svar på motion om utveckling av turismen i Emåns avrinningsområde samt redovisning av motioner
Ett förslag till svar på en motion om att utveckla turismen i Emåns avrinningsområde kommer att behandlas i kommunfullmäktige. I motionen som inlämnats av fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Lennart Davidsson, båda KD, föreslås att Emån, Silverån och Gårdvedaån inventeras och att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra dessa framkomliga. Detta för att underlätta för turism i form av rekreation, fiske, kanotpaddling med mera.
Förslag till svar på motionen har nu tagits fram av turism- och informationsenheten. I svaret framhålls att turistnäringen inom Emåns avrinningsområde är en viktig sektor som har potential att utvecklas. Vidare finns intresse från grannkommunerna Eksjö, Vetlanda och Högsby om att samverka inom detta område. Målsättningen är att via Emåförbundet försöka få igång ett utvecklingsprojekt inom området.

Information om kommunstyrelsen, socialnämnden samt KLP
Vid sammanträdet kommer ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden att redogöra för verksamheten i sina respektive nämnder. I kommunfullmäktiges arbetsordning finns reglerat om nämndernas återrapportering till fullmäktige.
Vidare kommer även verkställande direktören i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) att berätta om förvaltningen av kommunernas pensionsmedel. Förvaltningen har de senaste åren varit framgångsrik.

Miljöteknisk undersökning av före detta bilskroten i Mörlunda
Kommunen äger sedan år 2014 en fastighet i Mörlunda samhälle där det tidigare bedrivits bland annat bilskrotverksamhet och möbeltillverkning. Kommunen har städat och tömt fastigheten på avfall. För att kunna ta ställning till hur fastigheten ska användas framöver finns behov av att undersöka om det finns eventuella föroreningar i marken. En sådan undersökning beräknas kosta 83 000 kronor och fullmäktige föreslås besluta om att finansiering får ske ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Nya motioner om motprestation för försörjningsstöd samt om barn- och ungdomsperspektiv
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har två nya motioner lämnats in. Den första, som inlämnats av två fullmäktigeledamöter för socialdemokraterna, handlar om att beakta barn och ungas perspektiv i samtliga kommunala beslut. Detta mot bakgrund av att FN:s barnkonvention är på väg att bli svensk lag. Motionsställarna föreslår att kommunen ska ta fram en barn- och ungdomspolicy samt ska skapa ett forum där barn och unga regelbundet får möjlighet att delta i aktuella politiska frågor.

Den andra motionen har inlämnats av Börje Helgesson, Liberalerna, och handlar om att kommunen bör kräva någon form av motprestation av de som erhåller försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag). I motionen beskrivs att i de kommuner som redan idag har aktivitetskrav på de sökande har det lett till att fler hushåll/personer gått från bidrag till arbete och därmed egen försörjning. Detta har enligt motionsställaren stärkt den enskildes möjligheter att komma in på en allt tuffare arbetsmarknad – från ett passivt till ett mer aktivt deltagande.

Entlediganden, valärenden, interpellationer och frågor
Hittills har inga ärenden lämnats in till dessa punkter men denna typ av ärenden kan inlämnas ända fram tills mötets start.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.