Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder 26 september

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndagen den 26 september klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets Hus, Silverdalen.
Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet.

Aktualitetsprövning av översiktsplanen

Hultsfreds kommun har idag en översiktsplan som antogs år 2010. En översiktsplan visar i stora drag hur mark och vattenområden i kommunen ska användas, exempelvis anges vilka områden som är lämpliga för industri eller bostäder. Enligt gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Sedan planen antogs har en del förutsättningar förändrats men bedömningen är att planen som helhet fortfarande är aktuell.

Bostadsförsörjningsplan

Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsför-sörjningen förbereds och genomförs. Planen är en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper (exempelvis äldre) och marknadsförutsättningar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen.

Svar på motion om barnfattigdom

Fullmäktige kommer att behandla ett förslag till svar på en motion som inlämnats av Liberalerna (tidigare Folkpartiet) om barnfattigdom. I motionen yrkades bland annat att kommunen undersöker hur många barn som lever i ekonomisk utsatthet samt att en så kallad fritidspeng införs. Motionen har varit på beredning hos Socialförvaltningen som konstaterar att barns ekonomiska situation anses vara tryggad genom befintliga bistånd och beslut. I yttrandet framgår även att det i dagsläget finns 129 barn under 18 år i kommunen som lever i hushåll som varit aktuella för ekonomiskt bistånd under 2015. I den så kallade riksnormen som anger storleken på ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) finns en post för fritid och lek, vilken är kopplad till barnets ålder. Förslaget enligt socialnämndens yttrande är att motionen ska avslås med hänvisning till att ”fritidspeng” redan ingår i riksnormen.

Information om verksamheten i nämnder och förbund

Vid sammanträdet kommer ordförande i några av kommunens nämnder och förbund att kort redogöra för sin verksamhet. I kommunfullmäktiges arbetsordning finns reglerat om nämndernas återrapportering till fullmäktige.

Genomgång av styrdokument

Kommunkansliet har ett uppdrag att löpande se över kommunens samtliga styrdokument och dess aktualitet. I den redovisning som nu lämnats till fullmäktige föreslås att tre styrdokument upphör att gälla. Dessa är Elansvarspolicy, ”Regler för förslagsverksamhet” samt ”Riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller hastighetsnedsättning”. Anledningen till att dokumenten föreslås tas bort varierar men bland annat handlar det om att lagstiftningen skärpts så dokumenten blivit överflödiga och organisationsförändringar.

Samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och Västervik

Hultsfreds kommun äger genom Hultsfreds Kommunala Industri AB en andel i Oskarshamns Hamn AB. Ett förslag om samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och Västervik har arbetats fram och detta ska nu behandlas av kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner. Målet med samverkan är att de båda hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin position och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt som internationellt.

Nya motioner, entlediganden, valärenden, interpellationer och frågor

Hittills har inga ärendet till dessa punkter inlämnats. Ytterligare ärenden under dessa punkter kan inlämnas ända fram tills mötets start.

Allmänhetens frågestund

I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.