Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder 25 juni

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndag 25 juni kl. 15.00 sammanträder kommunfullmäktige på Skeppet, Målilla.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

Året i siffor
Sammanträdet går till stor del i ekonomins tecken då ekonomichef Henric Svensson presenterar helårsprognos för drift- och investeringsbidrag, mål och budget för drift, taxor, upptagande av lån och borgensramar samt utdebitering för 2019.

Utökning av platser inom omsorgen på kvällar och helger samt inom förskolan
Förskolechefer har tillsammans med barn- och utbildningschef inventerat behoven av nya avdelningar. Inventeringen visar ett behov av att öppna två nya avdelningar. Kostnaderna för att starta två nya avdelningar 2018 uppgår till 1 741 250 kronor. Beräknad tidsplan är att lokalerna anpassas och personal rekryteras under augusti och september. De två nya avdelningarna planeras att starta i oktober 2018.

Bildande av lärcentrum
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samråd med barn- och utbildningsnämndens presidium (ksau § 14/2018-01-23) gett kommunchef och barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda bildandet av ett lärcentrum. Detta genom att i första hand fusionera Vuxenutbildningen och Campus.

Därutöver tas bland annat följande upp:
– Svar på motion om kulturskola
– Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet.
– Bildande av kommunförbund
– Information angående äldreomsorgsutbyggnaden.