Publicerad: Uppdaterad: 2016-04-29 10:19

Kommunfullmäktige sammanträder 25 april

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndagen den 25 april klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i sal Balder, Valhall, Hultsfred.

Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet.

Renhållningstaxor 2017

Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner inför från och med 2017 ett nytt insamlingssystem för förpackningar, tidningar, matavfall och brännbart restavfall (hushållssopor). Beslut om det nya insamlingssystemet togs av fullmäktige 2013-06-17. Med anledning av de förändrade kostnader som det nya insamlingssystemet innebär har ett förslag till ny renhållningstaxa tagits fram. Den nya taxan är konstruerad för att uppmuntra till en miljöriktig sortering av avfallet.

Planprogram för Herrstorpet

Kommunen köpte markområdet Herrstorpet söder om Hultsfred tätort under 2012. Planprogrammet som fullmäktige nu ska fatta beslut om innehåller en översiktlig plan för hur området får användas. Inom området föreslås mark för såväl industri, bostäder som rekreation och strövområde.

Motioner under beredning samt genomgång av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Under punkten Meddelanden finns en redovisning av hur de beslut fullmäktige fattat under föregående år genomförts.

Inför sammanträdet har kommunkansliet även tagit fram en redovisning över inlämnade motioner som ännu inte besvarats. Denna förteckning omfattar denna gång 14 motioner varav ingen är äldre än ett år gammal.

Att följa upp att fullmäktiges beslut verkställts på avsett sätt liksom att motionerna hanteras skyndsamt är viktigt, inte bara utifrån lagstiftningens regler utan också av respekt för fullmäktige som kommunens högsta beslutande organ.

Svar på motion om hastigheten på riksväg 23 genom Virserum

John Hoffbrink, SD, lämnade under juni 2015 in en motion om sänkt hastighet på riksväg 23 genom centrala Virserum för att öka trafiksäkerheten och minska olägenheterna för närboende. Ett förslag finns nu om att denna motion ska anses besvarad i och med att Virserum nu föreslås bli pilotprojekt för införande av konceptet ”Rätt Fart i Staden”.

Motioner om stöd till föreningar som främjar integration

Med anledning av en motion från Moderaterna har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag som innebär att alla kommunens föreningar kan söka särskilda pengar för integrationsprojekt som syftar till att integrera nya grupper i föreningslivet. En motion från Vänsterpartiet om att istället erbjuda nya invånare ett års gratis medlemskap i valfri förening föreslås avslås även om denna motion beaktats i förslaget om att ge föreningarna möjlighet att söka projektmedel.

Nya motioner om gatubelysning i Mörlunda, återvinningsstation samt nya bostäder vid Virserumssjön

Inför fullmäktiges sammanträde har tre nya motioner lämnats in. En av motionerna handlar om behovet av bättre belysning vid ICA Nära Sundbergs i Mörlunda. I motionen som inlämnats av Per-Inge Pettersson, C, föreslås att belysningen i korsningen Kyrkvägen/Gamla 34:an får bättre belysning för att förbättra trafiksäkerheten för främst gående och cyklister.

I en motion från Kristdemokraterna föreslås att placeringen av återvinningsstationen i Hultsfreds centrum ska ses över för att om möjligt inte vara lika iögonfallande för besökare och boende.

Vidare har kristdemokraternas fullmäktigeledamöter Monica Bergh och Anders Andersson lämnat in en motion om behovet av nya, sjönära, bostäder även i Virserum.

Entlediganden, valärenden, interpellationer och frågor

Inför sammanträdet har en begäran om entledigande från ett uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige inkommit. Under punkten valärenden kommer fullmäktige ta ställning i en principiell fråga om en ledamot kan behålla sin plats i kommunstyrelsen trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Förslag på hantering av denna fråga bereds av kommunfullmäktiges valberedning. Ytterligare ärenden under dessa punkter kan inlämnas ända fram tills mötets start.

Allmänhetens frågestund

I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

Läs mer om kommunfullmäktige på https://www.hultsfred.se/artikel/kommunfullmaktige/.

Den fullständiga kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde finns på https://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/sammantraden-protokoll/kommunfullmaktige/