Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:28

Kommunfullmäktige sammanträder 12 december

Fullmäktige klubba

Måndagen den 12 december klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Hotell Hulingen, Hultsfred.

Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet.

Köp av fastighet söder om Hultsfred tätort
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ett förslag om att köpa en skogsfastighet strax söder om Hultsfreds tätort. Köpeskillingen uppgår till 8,1 miljoner kronor. Fastigheten är belägen strategiskt i anslutning till riksväg 23/34 och tätorten. Kommunfullmäktige föreslås utöver själva köpet även ta beslut om att beställa ett så kallat planprogram som anger om hur området får användas i framtiden. Förslaget är att planprogrammet ska rymma mark för verksamheter och handel.

Höjt avgiftstak inom vård och omsorg samt förändrade taxor inom renhållningsverksamheten
Beslut om taxor och avgifter inom kommunala verksamheter ska alltid tas av kommunfullmäktige.

Riksdagen har beslutat om att ge kommunerna möjlighet att höja avgiftstaket (den så kallade maxtaxan) inom vård och omsorg med 219 kronor per månad. Samtidigt har statsbidraget till kommunerna sänkts i motsvarande omfattning. Den maximala kostnad som en omsorgstagare betalar efter höjningen blir 1 991 kronor. Liksom tidigare är det den enskildes ekonomiska förutsättningar som avgör vilken taxa som kan tas ut. Den föreslagna förändringen kommer enligt socialförvaltningen enbart beröra de omsorgstagare som redan idag betalar nuvarande maxtaxa.

Med anledning av ökande kostnader för omhändertagande av avfall föreslås en uppräkning av taxorna för mottagande av avfall på Kejsarkullens avfallsanläggning 2017.

Vidare finns ett förslag till komplettering av 2017 års renhållningstaxa vad gäller slamtömning av slamavskiljare och slamtömning av fettavskiljare. Vad gäller slamtömningen införs i samband med detta även en ny tömningsmetod, så kallad deltömning. Detta medför fördelar i form av förbättrad biologisk nedbrytning, färre lastbilstransporter samt minskat behov att fylla på slamavskiljaren med färskvatten.

Svar på motion om byggnadsminnesförklaring av vissa byggnader samt om bostäder vid Virserumssjön
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett yttrande över en motion som inlämnats av fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V. I motionen yrkades att kommunfullmäktige skulle besluta om byggnadsminnesförklaring för lokstallet, musikpaviljongen och förläggningsbaracken, samtliga belägna i Hultsfred tätort. I nämndens yttrande framgår bland annat att dessa byggnader redan idag omfattas av ett visst skydd. Vad gäller musikpaviljongen och förläggningsbaracken föreslår nämnden att hela området kring dessa bör skyddas vid en eventuell kommande detaljplaneläggning. Förslaget är att kommunfullmäktige därför anser motionen vara besvarad med detta yttrande.

Ytterligare en motion har nu färdigberetts. Denna inlämnades av fullmäktigeledamöterna Monica Bergh och Anders Andersson, båda KD, under våren 2016 och berör behovet av nya attraktiva, sjönära bostäder även i Virserum. Ett yttrande över motionen har tagits fram av kommunens samhällsbyggnadsgrupp som konstaterar att en privat intressent för närvarande planerar för byggnation inom det aktuella området. Förslaget är därmed att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående planuppdrag.

Nya motioner om korttidsboende för personer med en psykiatrisk funktionsnedsättning samt om tydligare arbete som främjar god hälsa
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har två nya motioner lämnats in. I den första motionen, som inlämnats av Per-Inge Pettersson, C, yrkas att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan med näringsliv och ideella föreningar tydligt och målmedvetet ska främja hälsan för personal och medborgare. I motionen tas upp att kommunen redan idag har goda förutsättningar inom detta område med bland annat tillgång till sporthallar, utegym, konstgräshall, gång- och cykelvägar, familjecentral m m. Motionsställaren nämner ett antal åtgärder som ytterligare skulle kunna främja god hälsa i kommunen bland annat vad gäl-ler samverkan med näringsliv och föreningsliv. Vidare föreslås även att kommunstyrelsen och nämnderna årligen ska redovisa sina insatser och resultat på detta område till kommunfullmäktige.

Den andra motionen har inlämnats av ett antal fullmäktigeledamöter från Socialdemokraterna och tar upp behovet av ett kommunalt korttidsboende för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. Detta som ett komplement till de verksamheter kommunen redan idag har som riktar sig till dessa grupper, boendestödet och dagverksamheten Skedala, för de som behöver ett mycket stort stöd i vardagen. I dagsläget är det enda alternativet för många i denna grupp den psykiatriska akutmottagningen i Västervik där det idag är stort tryck och ofta platsbrist. I motionen yrkas därför att behovet att ett korttidsboende utreds samt att om det efter utredning framkommer att behovet finns inrättas ett sådant boende i kommunen.

Entlediganden, valärenden, interpellationer och frågor
Denna typ av ärenden kan inlämnas ända fram tills mötets start.
En interpellation med frågor kring kommunens engagemang i det gemensamma vindkraftsbolaget har inlämnats.

Utdelning av kommunens miljö- och byggnadspris, kulturstipendium samt Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde kommer kommunens miljö- och byggnadspris, kulturstipendium samt Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium att utdelas.
Miljö- och byggnadspriset delas i år mellan osttillverkaren Räven & Osten och Kostservice, Hultsfreds gymnasium.
Årets kulturstipendium delas i år mellan skulpturverkstaden i Björksebo och Målilla byggnadsförening Skeppet.
Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium tilldelas i år Vena Musikkår.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.