Kommunens styrformer

Fullmäktige styr nämnderna genom

  • Värdegrund, vision och strategiska mål
  • Mål och budget
  • Reglementen
  • Policys och riktlinjer
  • Planer och program
  • Direktiv, uppdrag och enhetsplaner (dessa antas på nämndnivå, eller på den nivå nämnden beslutar)

Utöver detta styrs olika verksamheter av nationella lagar, förordningar föreskrifter med mera. Kommunens styrdokument ska samspela med dessa.

Grunden för styrning av kommunal verksamhet anges i kommunallagen i form av att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Syftet med styrmodellen i Hultsfreds kommun är att styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för brukare och invånare.