Kommunens organisation

Kommunstruktur A4 2023

 

Kommunfullmäktige

Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget och skatt. Budgeten antas i juni, förutom det år det är val, då nya fullmäktige ska fastställa budgeten. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi, där alla kostnader och inkomster under det kommande året beräknas. Drift av skolor och gatunät är ett par exempel på kommunens kostnader. Inkomster kommer bland annat från skatter, avgifter och statliga bidrag.

Revisionen

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska den verksamhet som bedrivs av nämnderna. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna kontrollerar räkenskaperna och om den interna kontrollen är tillräcklig.

De politiskt tillsatta revisorerna har Kommunal Sektor inom KPMG till sin hjälp.

Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för kommande mandatperiod. Valberedningen ska bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i fullmäktige.

Bland valberedningens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla. Undantaget är valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan besluta att förrätta ett annat val utan beredning från valberedningen.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter samt har uppsikt över nämnderna. I ärenden som beslutas av fullmäktige lägger kommunstyrelsen förslag till beslut. Kommunstyrelsen är också ansvarig för att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att vara kommunens centrala organ för personalfrågor, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, en arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, krisledningsnämnd och räddningsnämnd. Nämnderna ser till att verksamheterna inom deras ansvarsområden bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt efter de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning.

Nämnderna

Under fullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, följande nämnder:

  • barn- och utbildningsnämnden
  • gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Vimmerby kommun
  • socialnämnden
  • trafiknämnd (inrättad från 2015)
  • valnämnden (endast aktivt vid valår)

Nämnderna ansvarar för mål, ambitioner, prioriteringar och sammanvägning av olika intressen inom sitt verksamhetsområde. De har även budgetansvar för sitt verksamhetsområde och för att följa upp och utvärdera den.

Kommunala bolag

Hultsfreds kommun har två helägda kommunala aktiebolag, AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) och Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB). ABHB ett allmännyttigt bostadsbolag medan HKIAB i första hand äger industri- och handelsfastigheter. HKIAB:s helägda dotterbolag RockCity Hultsfred AB äger och förvaltar RockCity-byggnaden. HKIAB äger även aktier i Smålands Hamnar AB och det med Högsby och Mönsterås kommuner, gemensamma vindkraftsbolaget Emåbygdens Vind AB.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)

Förbundsdirektionen är den politiska instans som ansvarar för kommunalförbundets verksamheter. Direktionen består av 8 ledamöter och 8 ersättare från Hultsfreds och Högsby kommuner. I trafiknämnden sitter Hultsfreds representanter från ÖSK.

Överförmyndare

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn för gode män, förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd till hjälp.

Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby och går under namnet Överförmyndare i Samverkan (ÖiS).

Mer om ÖiS finns att läsa på https://www.hultsfred.se/artikel/overformyndare/