Kommunens naturreservat

Hultsfreds kommun bildade 2006 de bägge naturreservaten Hulingsryd och Alkärret. Projekten genomfördes med LONA-bidrag. LONA är ett statligt bidrag som ska stärka det lokala engagemanget för Sveriges natur.

Information om Lokala Naturvårdsprojekt (LONA).

Vid naturreservaten finns informationstavlor och behållare med broschyrer. Ibland hinner broschyrerna ta slut innan nya fylls på. För att vara på säkra sidan kan du skriva ut din broschyr här på sidan. Länk hittar du längre ned på sidan.

Alkärret

Tack vare den goda näringstillgången och de varierande fuktighetsförhållandena är alkärret en av våra mest artrika skogsmiljöer. Ett 40-tal mer eller mindre hotade arter är knutna till den här typen av sumpskog. Kärrsilja, kalla och kabbeleka är några av de örter som trivs här. Det varma stillastående vattnet är också en populär plats för grodor, salamandrar och vattenlevande insekter.

Hitta till Alkärret

Hulingsryd

Hulingsryds naturreservat bjuder på ett varierande landskap med många olika naturtyper. Här finns möjlighet att uppleva lundartade åmiljöer, lummiga strandskogar, torra tallskogar, öppna betesmarker och fuktiga alkärr. Strandskogen och de naturliga åmiljöerna är några av områdets särskilt värdefulla delar. Där lever ett flertal hotade arter som kungsfiskare, mindre hackspett, snok och utter.

Hitta till Hulingsryd

I kommunen finns även flera naturreservat som länsstyrelsen tar hand om. Du kan läsa om dessa på länsstyrelsens webbplats.

Information om naturreservat på länsstyrelsens webbplats.