Kommunallagen visar vägen

Kommunen är den minsta enheten för det lokala självstyret. Kommunen ansvarar för bland annat skola, barnomsorg, social service, bibliotek, parker, miljö- och hälsoskyddsfrågor och planläggning för bostäder och arbetsplatser.

Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Bland kommunens styrdokument finns arbetsordningar och reglementen som kompletterar.

Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter. Dessutom finns det lagar som ger möjligheter men inte skyldigheter, ett exempel här är lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.

Förvaltningslagen reglerar handläggningen av ärenden som utgör myndighetsutövning, det vill säga när kommunen har rätt att ensidigt besluta om förmån eller skyldighet om den enskilde. Hit hör bland annat att ge bygglov, ekonomiskt bistånd och miljötillsyn.