Klagomål mot kommunal utbildning

Har du klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan kan du kontakta oss. Där är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Är det något som inte motsvarar dina förväntningar på utbildningen eller som du är missnöjd med, ska du i första hand prata med berörd personal på förskolan eller skolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet ska du vända dig till ansvarig rektor. Verksamheten får då möjligheten att själv agera. Det är rektorn som ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans eller skolans dagliga verksamhet och inre organisation.

Anser du att problemet kvarstår efter att ha pratat med personalen och rektor, kan du skicka dina klagomål till huvudmannen. Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för all kommunal utbildning i Hultsfreds kommun. Huvudmannen ansvarar för utredningar av klagomål mot utbildningen och är en självständig funktion gentemot kommunens förskolor och skolor.

För skriftliga klagomål kan du använda formuläret nedan eller skickade det till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 500
577 26 Hultsfred

Vi rekommenderar att klagomålen görs skriftligt. Det säkerställer att det blir dina egna ord och tolkningar som lämnas. Du kan välja att vara anonym. Klagomål som är anonyma kan inte tillmätas lika stor betydelse och du kan inte få något svar. Lever du med skyddade personuppgifter så ange det på dokumentet du lämnar till oss.

Vad händer med klagomålet?

Klagomålet vidarebefordras i första hand till berörd rektor för den skola eller förskola det gäller. I andra hand skickas det till barn- och utbildningschef eller någon av verksamhetscheferna. Har du klagomål mot en rektor så skickas det alltid till barn- och utbildningschefen eller till ansvarig verksamhetschef.

Handlingar som skickas till kommunen registreras och blir allmän handling. De blir oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade). Genom att skicka in skriftligt klagomål så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt dataskydds-förordningen (GDPR).

Vi publicerar synpunkter som kan vara av intresse för andra. Om du inte godkänner att vi publicerar din synpunkt ska du kryssa i rutan “Publicera inte” i formuläret nedan.

Inom 10 arbetsdagar ska handläggaren ge dig svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om du valt att vara anonym så utreds klagomålet men ingen återkoppling kan ske.

Inkomna klagomål tas upp i barn- och utbildningsnämnden.

Har du frågor om klagomålshanteringen kan du kontakta rektor eller huvudmannen. Växel: 010-354 20 00.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen: Växel: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30. e-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se