Kartprodukter

Behöver du en karta? Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Kartorna kan fås digitala och kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Filformat vid leverans är dxf, dwg eller pdf. Tänk på att de digitala kartorna omfattas av upphovsrätt och får endast användas mot avgift enligt taxa.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller i vissa fall bygga till behöver du en nybyggnadskarta som grund till den situationsplan du lämnar in vid bygglovet. Nybyggnadskartan redovisar:

  • fastighetsgränser
  • ledningar i marken
  • servitut och andra rättigheter
  • bestämmelser och eventuella fornminnen
  • anslutningspunkter för vatten och avlopp
  • höjdinformation inklusive arbetsfix
  • övrig information som är av betydelse för bygglovsprövningen

Inom detaljplanelagt område så redovisas även planinformation. Det är byggnadsinspektörerna som avgör när du behöver en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

När vi gör en nybyggnadskarta beställer vi ledningsinformation från Ledningskollen. Det är för att säkerställa att alla ledningar kommer med i kartan. På Ledningskollen har de en svarstid på tio arbetsdagar. Det medför att vi kan behöva en produktionstid på två veckor för en nybyggnadskarta.

Så beställer du en nybyggnadskarta

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill beställa en nybyggnadskarta.

Avgift

Om du beställer en nybyggnadskarta tar vi ut en avgift enligt taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.

Primärkarta

Primärkartan är vår egen karta som redovisar byggnader och administrativa uppgifter, vägar, höjdkurvor, markdetaljer, med mera.

Övriga kartor

Vi gör även adresskartor, tomtkartor, tätortskartor, med mera.