Installation eller ändring av ventilation

Du behöver göra en anmälan för att installera eller ändra en anordning för ventilation. Det kan till exempel vara att ändra ventilationen från självdrag till en anläggning med mekanisk luft.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

  • Situationsplan, skala 1:500 (markera aktuell byggnad/byggnadsdel)
  • Planritning, skala 1:100 (ange vilken kvadratmeteryta som anläggningen ska betjäna, ventilationens dragning och eventuella genomföringar av brandceller)
  • Ventilationsbeskrivning
  • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt visar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Gör en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.