Inköp och upphandling

Hultsfreds kommun ingår i en gemensam inköpscentral tillsammans med fem andra kommuner i Kalmar län (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås). Västerviks kommun är värdkommun för inköpscentralen och det är dit du vänder dig med frågor kring kommunens upphandlingar och inköp.

All upphandling i kommunen och dess bolag sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy.

Om det inte finns ett upphandlat ramavtal som täcker ditt behov ska du ta ställning till om en upphandling behöver genomföras. Beräknas ditt planerade inköp överstiga 534 890 SEK och avtal inte finns, måste en offentlig upphandling genomföras. När du beräknar värdet ska du ta hänsyn till om behovet är återkommande, finns det fler än du som behöver varan/tjänsten. I så fall ska värdet beräknas på en normal ramavtalsperiod som är fyra år.

Om det inte finns ett avtal/direktupphandling

Innan du gör en direktupphandling ska du alltid kontrollera om vi redan har ett avtal för varan/tjänsten du tänker köpa. Finns inte det kan du läsa nedan hur du ska gå tillväga i ”Riktlinjer för direktupphandling”, eftersom värdet av köpet avgör hur du ska gå tillväga.

Ska du som anställd göra en upphandling eller är osäker på om det finns ett avtal, kan du få hjälp av vår inköpssamordnare maria.springfeldt@hultsfred.se eller av inköpsorganisationen i Västervik.

Se mer på  ”checklista för inköp”. Här hittar du även blankett för direktupphandling. Vilka avtal som vi har tecknade i dag hittar du i avtalskatalogen.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling har fem viktiga principer. Dessa är:
Icke-diskriminering. Det är inte tillåtet att särbehandla leverantörer, främst på grund av nationalitet.

Likabehandling. Alla leverantörer ska behandlas lika. De ska få lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information samtidigt.

Transparens. Upphandlingar ska vara förutsebara och öppna. Underlaget måste vara klart och tydligt. Det ska innehålla alla krav på det som ska upphandlas.

Proportionalitet. De krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Ömsesidigt erkännande. Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat land inom EU måste godtas i de övriga medlemsländerna.