Inkomstförfrågan avseende förskola eller fritidshem

Ny eller ändrad inkomstuppgift görs från och med den 14 januari 2021 via kommunens e-tjänst som du kommer till genom att gå till mina sidor: https://minasidor.hultsfred.se/oversikt/overview/300

Hushållets samlade inkomst före skatt per månad avgör hur stor avgiften för barn placerade i förskola/fritidshem blir.

Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende med gemensamt hushåll, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med.

Hultsfreds kommun har sedan december 2016 infört sambokontroll. Detta innebär att en kontroll av samboförhållande görs mot Skatteverket. Finns det någon som är folkbokförd på samma adress som räkningsmottagaren men inte har någon registrerad inkomst hos oss, får vi en indikation på detta.

Får du ändrad inkomst är du skyldig att snarast lämna in en inkomständring till skoladministrationen.

Hultsfreds kommun genomför årligen retroaktiva avgiftskontroller. Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket avgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Läs mer om den retroaktiva avgiftskontrollen på hemsidan, se länk nedan.

Högsta avgift kommer att debiteras vid utebliven inkomstuppgift.