Information om personuppgifter i vuxenutbildningen

Vi vill i och med detta informera om att alla skolans elever finns med i ett skolsystem som finns i Hultsfreds kommun.

Grunduppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret. Uppgifter som hämtas är namn, personnummer, adress på elev. Andra uppgifter som registreras är telefonnummer, klasstillhörighet, modersmål, betyg, omdömen och undervisningsämnen.

Skoladministrationens verksamhetssystem IST förser våra andra verksamhetssystem med personuppgifter som Dexter, Teams, Office 365 och Fronter. Uppgifter som förs över är t.ex. namn, adress, personnummer, betyg och skoltillhörighet.

Ändamålet med registren är att administrera skolverksamheten. De rättsliga förpliktelser som en kommun har för att anordna utbildning inom skolväsendet utgör den lagliga grunden för att samla in personuppgifterna. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är barn- och utbildningsnämnden. Uppgifterna gallras efter 10 år.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.