Information om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

PersonakterPersonakter

Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Uppgifterna registreras i vårt verksamhetssystem. Ändamålet är att kunna hantera ditt ärende hos socialförvaltningen.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna handlägga, besluta och i förekommande fall verkställa insatser i ditt ärende vilket är myndighetsutövning enligt någon av ovan angivna lagar.

Uppgifterna lämnas i regel inte utanför kommunens organisation utan ditt samtycke. Undantag kan dock finnas där socialförvaltningen har en skyldighet att lämna ut vissa uppgifter till andra myndigheter eller aktörer.

Uppgifterna gallras fem år efter att ditt ärende avslutats, undantaget ärenden i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som gallras tio år efter att ditt ärende avslutats. Om du är född dag 5, 15 eller 25 finns uppgifterna kvar i forskningssyfte i kommunens centralarkiv. Akter om fastställande av faderskap och placering av barn bevaras också i kommunens centralarkiv.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med socialkontoret och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter kan du klicka dig vidare nedan.