Information med anledning av omvärldsläget och kriget i Ukraina

Ukrainska flaggan och händer som formar ett hjärta.

Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar, skapa oro och medföra frågor.
Här hittar du information och länkar som kan komma till nytta för dig som kommuninvånare. Det rör sig bland annat om information om hur kommunen arbetar, krisberedskap, var man kan få stöd för att hantera roro och vart man kan vända sig för att hjälpa till.

Frågor och svar

Hur kan jag hjälpa till?
Anmäl ditt intresse, eller berätta hur du kan hjälpa till genom att använda kommunens e-tjänst. På så sätt samlas och struktureras den hjälp som privatpersoner, föreningar och organisationer kan bidra med. Om behoven uppstår hör kommunen av sig. Tack för ditt engagemang.

Du kan också vända dig till hjälporganisationer
Det finns många organisationer som arbetar med att samla in pengar, kläder, läkemedel och andra förnödenheter. Några exempel på organisationer är Rädda barnen, Sverige för UNHCR, Röda Korset och Läkare utan gränser.

Jag kan erbjuda husrum i mitt hem till ukrainska flyktingar – hur gör jag?
Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning. Innan du gör det är det bra att tänka igenom hur länge du kan erbjuda husrum.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Läs mer på migrationsverkets webbplats. 

Jag är privatperson och har tagit emot ukrainska flyktingar i mitt hem – vad behöver jag göra?
Tack för att du tar ansvar och gör en god gärning. I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Du kan läsa mer på Migrationsverkets webbplats.

Vad gäller för ukrainska medborgare i Sverige?
På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för Ukrainska medborgare i Sverige.

Hur arbetar Hultsfreds kommun kring oroligheterna i Ukraina?
Hultsfreds kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina. Vi ser över vår beredskap och förbereder för olika scenarion. Vi samverkar inom kommunen och tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar.

Vill du engagera dig i en frivilligorganisation?
Din insats är viktig för Sveriges beredskap. När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap webbplats (MSB).

Vilken rätt till förskola och skola har barn och ungdomar från Ukraina?
EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd).

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär rätt till utbildning i bland annat förskola, grundskola och gymnasieskola. Barnet eller ungdomen ska erbjudas plats så snart det är lämpligt med hänsyn till personliga förhållanden. Barn i grundskolan ska erbjudas plats senast en månad efter ankomst och för barn i förskolan ska erbjudas plats inom fyra månader. När det gäller gymnasieskola måste ungdomen påbörja utbildning innan 18 års ålder. Massflyktsdirektivet ger inte rätt till sfi eller komvux.

Har du frågor gällande mottagning av barn och elever i förskola eller skola?


Har du frågor gällande mottagning av elever till gymnasieutbildning?

Mer information

Kommunens och andra myndigheters ansvar

Kommunens ansvar

Den 1 juli 2022 börjar Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som då övertar ansvaret för att ordna boendeplatser. Möjlighet till mottagande ses över och framför allt handlar det om att säkerställa boenden. Utöver det handlar det om att kunna erbjuda tolkar, stödinsatser samt plats i förskola och skola. Kommunen ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats kan du läsa mer om de olika myndigheternas ansvar.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för Krissamverkan Kalmar län, där alla aktörer i länet deltar och får en gemensam bild av händelseutvecklingen.

Länsstyrelsens arbete har fokus på hur angreppet mot Ukraina kan påverka oss i länet, och utgår från våra säkerhetspolitiska mål och är i linje med det som regeringen och andra nationella myndigheter gör.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar även ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Information om säkerhetsläget

Källkritik och IT-säkerhet

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Det är också viktigt att inte sprida vidare rykten för att inte ofrivilligt hjälpa till att sprida felaktig information. Tänk efter en extra gång innan du delar och dela bara information från säkra källor, som till exempel myndigheter.

Källkritik kan vara svårt. Med dessa frågor blir det enklare:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Mer information:

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har ett övergripande ansvar för skyddsrummen.

Var finns skyddsrummen?

Gå till MSB:s skyddsrumskarta. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar du på markeringen får du uppgifter om skyddsrummet.

Den egna krisberedskapen

Vill du veta vad du själv kan göra för att förbereda dig för en eventuell kris? På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap webbplats och Youtube-kanal finns information om hemberedskap och hur du kan preppa solidariskt.

Information till dig som kommer till Sverige och Kalmar län från Ukraina

Information från Länsstyrelsen